Update ข่าว/ประกาศล่าสุด

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องขยายเวลาการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556 ซื้อหุ้น
(ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2557)

ประกาศเรื่องให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์ (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

      - ตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์/สันทนาการ

      - แบบแจ้งความประสงค์ในการซื้อและรับผลิตภัณฑ์

      - รายการผลิตภัณฑ์

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557
ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใช้อัตราเงินเดือนใหม่ กรณีผู้กู้ไม่สมัครเข้าโครงการผระกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 )

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา) (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (17/5/2556)

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
  

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 พ.ศ. 2555)

ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

 

 

ข่าวพิเศษ

 

สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับ SMS แจ้งข่าวสารสหกรณ์ได้ที่

http://s1.postcatsavings.com

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก

2. กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. ทำรายการที่สมาชิกต้องการ

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 


ประกาศ

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องขยายเวลาการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556 ซื้อหุ้น
(ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2557)

ประกาศเรื่องให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเรื่องผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์ (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

      - ตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์/สันทนาการ

      - แบบแจ้งความประสงค์ในการซื้อและรับผลิตภัณฑ์

      - รายการผลิตภัณฑ์

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557
ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใช้อัตราเงินเดือนใหม่ (ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557)

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใช้อัตราเงินเดือนใหม่ กรณีผู้กู้ไม่สมัครเข้าโครงการผระกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 )

ประกาศจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา) (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557)

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (17/5/2556)

ประกาศเรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติม (31/8/2555)

ประกาศเรื่อง เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย (31/8/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ(12/7/2555)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (10/7/2555)

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้เงินสามัญ

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต (18/6/2555)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิก

  ประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ (12/5/2553)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(14/9/2554)

ประกาศกำหนดอัตราการถือหุ้น (7/04/2554)
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (เพิ่มเติม) (12/01/2554)

 

 

 

 

 

ข่าวพิเศษเงินกู้สามัญใหม่ 50 เท่า

 

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (12/7/2555)

 

 

   ประชาสัมพันธ์การกู้เงินกู้สามัญใหม่ 50 เท่า

เพื่อความรวดเร็วในการกู้เงินขอเรียนให้สมาชิกโปรดจัดเตรียม

และจัดเรียงเอกสารเงินกู้สามัญตามรายละเอียดดังนี้

(เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญ 50 เท่า)

 


ประกาศขาย


ประกาศ ขายทอดตลาดที่ดิน (ที่ดินตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศเงินของใคร...รับคืนด่วน! (8/1/2556)

จากการสำรวจในปี 2554 มีเงินรอจ่ายคืนค้างในบัญชีเกินระยะเวลา10ปีจำนวน 2 ราย ดังนี้

 

ลำดับ วันเดือนปี รายชื่อ เลขสมาชิก สังกัด จำนวนเงิน(บาท)
1 21ก.ย.2545 นายสวัสดิ์ พรหมประดิษฐ์ 7622 ปณ.รามอินทรา 11,646.00
2 9ก.ย.2545 นายวันนพ พงษ์รัตนธรรม 28474 ผู้เกษียณอายุ 2,100.00

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับเงินคืนหรือหากผู้ใดทราบที่อยู่ของสมาชิก

หรืออดีตสมาชิกตามรายนามข้างต้นกรุณาแจ้งให้มารับเงินคืนได้ ณ ที่ทำการ สอ.กสท. หรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบัญชี(0-2104-4344ต่อ1131-3)ในเวลาทำการ

>>อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

เรียน สมาชิกเพื่อโปรดทราบ.....

...สอ.กสท. แจ้งขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาคุ้มครองในการประกันอุบัติเหตุเดินทางเข้าร่วมประชุม

สัมมนา ดังนี้

- การประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาคุ้มครอง 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันเสาร์ ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์)

- การประชุมสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง กทม.และปริมณฑล (ระยะเวลาคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันอาทิตย์ ถึงเวลา 24.00 น. ของวันเดียวกัน)

.......จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.....<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  ประกาศ สอ.กสท.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและ
สิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(ในข้อ4.หลักประกันและข้อ8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง) ความดังต่อไปนี้

"ข้อ4.5สอ.กสท.สงวนสิทธิที่จะนำเบี้ยประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่2เป็นต้นไป
รวมเข้าเป็นยอดหนี้เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหนี้จะได้รับการชำระเสร็จสิ้น"
"ข้อ 8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
      ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญให้จัดทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแนบมาพร้อมกับคำขอกู้ทุกครั้ง"
                                    (อ่านรายละเอียดประกาศ)

 

 

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี
    ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ณ ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

 

สมาชิกที่ประสงค์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชี สอ.กสท. รายละเอียด ดังนี้

สอ.กสท.สามารถโอนเงินตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ดังนี้

ฝากผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการโอนเข้าบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จำกัด" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กสท โทรคมนาคม
เลขที่บัญชี 093 - 1 - 00500 - 0 แล้วนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล
และเลขที่บัญชีเงินฝากให้ สอ.กสท. ทราบเพื่อลงรายการนำเงินเข้าบัญชีต่อไป

(อ่านรายละเอียดเพิ่ม)

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการค้ำประกันฯ

ข้อตกลงและกรมธรรม์ประกันภัย

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันฯ (บ.เอเชียประกันภัย)

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิก สอ.กสท.

 
 

คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหักโอน ปี 2557

    - คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2557
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

กระดานถาม-ตอบ

 

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf