Update ข่าว/ประกาศล่าสุด

 

ประกาศเรื่องกำหนดวันหยุดประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศเรื่องโครงการสวัสดิการช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องขยายเวลาการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557 ซื้อหุ้น (ภายใน 30 เม.ย.58)

ระกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้กู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558 กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องการซื้อหุ้นพิเศษสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใช้อัตราเงินเดือนใหม่

ประกาศเรื่องการกู้เงินสามัญใช้อัตราเงินเดือนใหม่ (กรณีผู้กู้ไม่สมัครเข้าโครงการค้ำฯ)

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากประจำ (ยกเว้นภาษี) ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี (12/1/2558)

ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)

    >> คลิกดูตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์<<
ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
  

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 พ.ศ. 2555)

ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

 

 

 

 

ข่าวพิเศษ

 

 

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้


ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS


1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก  สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

 

 

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 

 

 

 


ประกาศ

 

 

ประกาศเรื่องกำหนดวันหยุดประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศเรื่องอนุมัติการเป็นสมาชิก (1/4/2558)
ประกาศเรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ (21/4/2558) 

ประกาศเรื่องโครงการสวัสดิการช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพสมาชิกสูงอายุ (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (มีผลตั้งแต่ 8 เม.ย.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องขยายเวลาการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557 ซื้อหุ้น (ภายใน 30 เม.ย.58)

ประกาศเรื่องผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ประจำปี 2558

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้กู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558 กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องการซื้อหุ้นพิเศษสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด(ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.58 ถึง 30 มิ.ย.58)

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใช้อัตราเงินเดือนใหม่

ประกาศเรื่องการกู้เงินสามัญใช้อัตราเงินเดือนใหม่่(กรณีผู้กู้ไม่สมัครเข้าโครงการค้ำฯ)

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากประจำ (ยกเว้นภาษี) ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี (ตั้งแต่วันที่ 12ม.ค.58 ถึง 30 ธ.ค.58)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตปี 2558

ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)

    >> คลิกดูตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์<<
ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)  

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10ต.ค.57 ถึง 30ก.ย.58

ประกาศเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิค้ำประกันการให้เงินกู้สามัญกรณีผู้กู้สมัครเข้าโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (22/8/2557)

ประกาศโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซีเนียร์ ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (ยกเว้นภาษี) (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2558)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ(ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป) กรณีต้องการกู้สามัญใหม่ต้องผ่อนชำระแล้ว 3 งวด

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557
ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (17/5/2556)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (11/2/2556)

ประกาศเรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติม (31/8/2555)

ประกาศเรื่อง เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย (31/8/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (10/7/2555)

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต (18/6/2555)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิก

  ประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ (12/5/2553)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(14/9/2554)

ประกาศกำหนดอัตราการถือหุ้น (7/04/2554)
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (เพิ่มเติม) (12/01/2554)

 

 

 

 

 

ข่าวพิเศษเงินกู้สามัญ 50 เท่า

 

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (12/7/2555)

 

  

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศเงินรอจ่ายคืน (10/3/2558)

การประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2557 ได้เสร็จสิ้นแล้วและสอ.กสท.ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่มีเงินค้างจ่ายคืนให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ดังนี้

 

ลำดับ รายชื่อ เลขสมาชิก สังกัด จำนวนเงิน(บาท)
1 นายอรรถพงษ์ สุอังคะวาทิน 9099 กสท 103.09
2 น.ส.อัจฉรา เกื้อหนุน 29845 กสท 280.91
3 เงินฝาก ธ.กรุงไทย (สาขาประตูน้ำ)     1,000.00
ให้ผู้มีรายนามข้างต้นติดต่อขอรับเงินภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 หากพ้นกำหนด สอ.กสท. จะโอนเงินทั้งหมดเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป

 

 

 

 

 

 

  ประกาศ สอ.กสท.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและ
สิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(ในข้อ4.หลักประกันและข้อ8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง) ความดังต่อไปนี้

"ข้อ4.5สอ.กสท.สงวนสิทธิที่จะนำเบี้ยประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่2เป็นต้นไป
รวมเข้าเป็นยอดหนี้เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหนี้จะได้รับการชำระเสร็จสิ้น"
"ข้อ 8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
      ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญให้จัดทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแนบมาพร้อมกับคำขอกู้ทุกครั้ง"
                                    (อ่านรายละเอียดประกาศ)

 

 

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี
    ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ณ ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

 

สมาชิกที่ประสงค์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชี สอ.กสท. รายละเอียด ดังนี้

สอ.กสท.สามารถโอนเงินตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ดังนี้

ฝากผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการโอนเข้าบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จำกัด" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กสท โทรคมนาคม
เลขที่บัญชี 093 - 1 - 00500 - 0 แล้วนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล
และเลขที่บัญชีเงินฝากให้ สอ.กสท. ทราบเพื่อลงรายการนำเงินเข้าบัญชีต่อไป

(อ่านรายละเอียดเพิ่ม)

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันฯ (บ.เอเชียประกันภัย)

 
 

คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหักโอน ปี 2558

    - คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2558
 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

กระดานถาม-ตอบ

 

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf