Update ข่าว/ประกาศล่าสุด

 

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา (เขต 5) วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.-14.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องแต่งตั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558
ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ดำเนินการขายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศขายทอดตลาดที่ดินทรัพย์จำนอง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
นัดที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี)

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
  

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 พ.ศ. 2555)

ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

 

 

ประกาศขายทอดตลาดที่ดินทรัพย์จำนอง

 

 

ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ดำเนินการขายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศขายทอดตลาดที่ดินทรัพย์จำนอง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย

จ.หนองคาย
นัดที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

ข่าวพิเศษ

 

 

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้


ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS


1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก 
สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

 

 

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 

 

 


ประกาศ

 

 

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา (เขต 5) วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น.-14.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องแต่งตั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน(ถึง30 ธันวาคม 2557นี้)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์(ถึง30ธันวาคม2557นี้)

            >รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน<

ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ดำเนินการขายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศขายทอดตลาดที่ดินทรัพย์จำนอง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
นัดที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเรื่องอนุมัติการเป็นสมาชิก (1/11/2557)
ประกาศเรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ (12/11/2557)

ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558

ประกาศเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิค้ำประกันการให้เงินกู้สามัญกรณีผู้กู้สมัครเข้าโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (22/8/2557)

ประกาศเรื่องการซื้อหุ้นพิเศษ(โครงการเกษียณเกื้อกูล)สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุประจำปี2557 (8/8/2557)

ประกาศโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา) ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2557 - 16 มกราคม 2558)

ประกาศโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซีเนียร์ ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (ยกเว้นภาษี) (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2558)

ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ(ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557
ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา) (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557)

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเฉลิมฉลอง 86 พรรษามหาราชา (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (17/5/2556)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (11/2/2556)

ประกาศเรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติม (31/8/2555)

ประกาศเรื่อง เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย (31/8/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ(12/7/2555)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (10/7/2555)

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้เงินสามัญ

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต (18/6/2555)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิก

  ประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ (12/5/2553)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(14/9/2554)

ประกาศกำหนดอัตราการถือหุ้น (7/04/2554)
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (เพิ่มเติม) (12/01/2554)

 

 

 

 

 

ข่าวพิเศษเงินกู้สามัญ 50 เท่า

 

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (12/7/2555)

  

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศเงินของใคร...รับคืนด่วน! (8/1/2556)

จากการสำรวจในปี 2554 มีเงินรอจ่ายคืนค้างในบัญชีเกินระยะเวลา10ปีจำนวน 2 ราย ดังนี้

 

ลำดับ วันเดือนปี รายชื่อ เลขสมาชิก สังกัด จำนวนเงิน(บาท)
1 21ก.ย.2545 นายสวัสดิ์ พรหมประดิษฐ์ 7622 ปณ.รามอินทรา 11,646.00
2 9ก.ย.2545 นายวันนพ พงษ์รัตนธรรม 28474 ผู้เกษียณอายุ 2,100.00

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับเงินคืนหรือหากผู้ใดทราบที่อยู่ของสมาชิก

หรืออดีตสมาชิกตามรายนามข้างต้นกรุณาแจ้งให้มารับเงินคืนได้ ณ ที่ทำการ สอ.กสท. หรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบัญชี(0-2104-4344ต่อ1131-3)ในเวลาทำการ

>>อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

 

 

  ประกาศ สอ.กสท.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและ
สิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(ในข้อ4.หลักประกันและข้อ8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง) ความดังต่อไปนี้

"ข้อ4.5สอ.กสท.สงวนสิทธิที่จะนำเบี้ยประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่2เป็นต้นไป
รวมเข้าเป็นยอดหนี้เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหนี้จะได้รับการชำระเสร็จสิ้น"
"ข้อ 8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
      ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญให้จัดทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแนบมาพร้อมกับคำขอกู้ทุกครั้ง"
                                    (อ่านรายละเอียดประกาศ)

 

 

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี
    ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ณ ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

 

สมาชิกที่ประสงค์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชี สอ.กสท. รายละเอียด ดังนี้

สอ.กสท.สามารถโอนเงินตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ดังนี้

ฝากผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการโอนเข้าบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จำกัด" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กสท โทรคมนาคม
เลขที่บัญชี 093 - 1 - 00500 - 0 แล้วนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล
และเลขที่บัญชีเงินฝากให้ สอ.กสท. ทราบเพื่อลงรายการนำเงินเข้าบัญชีต่อไป

(อ่านรายละเอียดเพิ่ม)

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันฯ (บ.เอเชียประกันภัย)

 
 

คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหักโอน ปี 2558

    - คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2558
 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

กระดานถาม-ตอบ

 

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf