วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

ระเบียบฯเรื่องยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

ระเบียบสอ.กสท.ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2พ.ศ.2559)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6พ.ศ.2558)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3พ.ศ.2558)

ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560

ระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2560

ระเบียบ สอ.กสท.ว่าด้วยการการสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2560

ระเบียบ สอ.กสท.ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2560

ระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนสมาชิกพ.ศ.2560

ระเบียบฯว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2561

ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไข 2559)

 

 

ข่าวพิเศษ

 

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ หมายเลข 063-2046028 - 32


ชี้แจงกรณีมีข่าวสารว่า สอ.กสท.มี NPL จำนวนมาก

 

 

     การใช้บริการ ATM ธนาคารกรุงไทย

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงไทย

          - การถอนเงิน

          - การฝากเงินฝาก

          - การสอบถามยอด

 

 

                       มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันฯ

รายละเอียดการสัมมนาทำความเข้าใจกับสมาชิกที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

    คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

    

 

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้


ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS


1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก  สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 


ประกาศ

ประกาศเรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปันผลทวีคูณอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี (ยกเว้นภาษี)

แถลงการณ์เรื่องการบริหารงาน สอ.กสท.ประจำปี 2560

ประกาศเรื่องขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประกาศเรื่องวิธีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (10 เท่า) ใช้อัตรเงินเดือนใหม่ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กสท.ประจำปี 2561

ประกาศเรื่องกำหนดลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

ประกาศเรื่องประกวดราคาการทำประกันภัย

ประกาศเรื่องการซื้อหุ้นพิเศษ(โครงการเกษียณเกื้อกูล, สำหรับสมาชิกเกษียณฯ ปี 2560)

ประกาศเรื่องแต่งตั้งสมาชิกผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำหน่วยงานพ.ศ.2560 (30/11/2560)

ประกาศเรื่องตัวแทนสมาชิก (14/9/2560)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (21/8/2560)

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข2560 (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 60)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ (18 ก.ค.60)

ประกาศจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั้งแต่ 12 ก.ค. 60 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.2560 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและการค้ำประกัน

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (5/4/2560)

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (5/4/2560)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (30 มี.ค.60)
ระเบียบฯว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560
ประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security)
ประกาศเรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560

เรื่องยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์(กู้สามัญแบบเข้าโครงการประกันฯใช้เอกสารฉบับใหม่ตั้งแต่30พ.ย.59 เป็นต้นไป) >>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่<<

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป >>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องยกเลิกการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ (19 ก.ย.59)
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (19 ก.ย.59)

ประกาศเรื่องยกเลิกการถอนหุ้นของสมาชิกคืนในระหว่างที่ยังคงสมาชิกภาพ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้เงินกุ้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559)

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2558 (กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนฯ)

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ พ.ศ.2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องแจ้งงดใช้บริการเอทีเอ็ม(ATM)ธนาคารกรุงไทยช่วงเวลาปิดบัญชี

ประกาศเรื่องแจ้งช่วงเวลางดการให้บริการฝาก-ถอนเงินและบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)ธนาคารกรุงไทย

ประกาศเรื่องการถอนเงินฝากโดยบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 53612 เป็นต้นไป (7ก.ค.58)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้กู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี 2558
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558 กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิค้ำประกันการให้เงินกู้สามัญกรณีผู้กู้สมัครเข้าโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (22/8/2557)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (22 พ.ย. 2556)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

 

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้

 


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี   
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

คำแนะนำการใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Bill Payment)

1. สมาชิกที่ได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

    -> กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก
     -> กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์นำหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก
     -> กรอกรหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. ให้ระบุเลขบัญชีเพิ่มเติม
     -> กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้
     -> กรอกจำนวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง
2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการชำระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก, จำนวนเงิน, และวัตถุประสงค์การชำระเงินให้ถูกต้อง
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ชำระต่อ 1 รายการเท่านั้น
5. สมาชิกสามารถชำระผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกรายการเป็นชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และระบุ Comp Code ของแต่ละธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าใบ Bill Payment
**เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน มาที่ สอ.กสท.**


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่ <<

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันฯ (บ.เอเชียประกันภัย)

 
 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

กระดานถาม-ตอบ

 

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf