Update ข่าว/ประกาศล่าสุด

ประกาศเรื่องผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ประจำปี 2558

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้กู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558 กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประกาศเรื่องการซื้อหุ้นพิเศษสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใช้อัตราเงินเดือนใหม่

ประกาศเรื่องการกู้เงินสามัญใช้อัตราเงินเดือนใหม่ (กรณีผู้กู้ไม่สมัครเข้าโครงการค้ำฯ)

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากประจำ (ยกเว้นภาษี) ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี (12/1/2558)

ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)

    >> คลิกดูตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์<<
ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลเงินขวัญถุง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์ ประจำปี 2557

 

 

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
  

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3 พ.ศ. 2555)

ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

 

 

 

 

ข่าวพิเศษ

 

 

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้


ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS


1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก 
สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

 

 

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 

 

 

 


ประกาศ

 

 

ประกาศเรื่องผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ประจำปี 2558

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้กู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558 กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประกาศเรื่องการซื้อหุ้นพิเศษสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด(ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.58 ถึง 30 มิ.ย.58)

ประกาศเรื่องการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใช้อัตราเงินเดือนใหม่

ประกาศเรื่องการกู้เงินสามัญใช้อัตราเงินเดือนใหม่่(กรณีผู้กู้ไม่สมัครเข้าโครงการค้ำฯ)

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากประจำ (ยกเว้นภาษี) ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี (ตั้งแต่วันที่ 12ม.ค.58 ถึง 30 ธ.ค.58)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตปี 2558

ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)

    >> คลิกดูตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์<<
ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน

(ตั้งแต่ 5มกราคม 58 ถึง 30 มิถุนายน 58)

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลเงินขวัญถุง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินกู้สามัญเพื่อสินเชื่ออเนกประสงค์ประจำปี 2557

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กสท. ประจำปี 2558

ประกาศเรื่องอนุมัติการเป็นสมาชิก (1/12/2557)
ประกาศเรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ (18/12/2557)    

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ฉลอง 83 พรรษามหาราชินี) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10ต.ค.57 ถึง 30ก.ย.58

ประกาศเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิค้ำประกันการให้เงินกู้สามัญกรณีผู้กู้สมัครเข้าโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (22/8/2557)

ประกาศเรื่องการซื้อหุ้นพิเศษ(โครงการเกษียณเกื้อกูล)สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุประจำปี2557

   - สมาชิกผู้เกษียณฯ สังกัด ปณท. และ บมจ.กสท ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57
    - สมาชิกผู้เกษียณฯ สังกัด กสทช. และ สอ.กสท. ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.58 ถึง 31 มี.ค. 58

ประกาศโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซีเนียร์ ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (ยกเว้นภาษี) (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2558)

ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ(ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป) กรณีต้องการกู้สามัญใหม่ต้องผ่อนชำระแล้ว 3 งวด

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557
ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (17/5/2556)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (11/2/2556)

ประกาศเรื่อง อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติม (31/8/2555)

ประกาศเรื่อง เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย (31/8/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (10/7/2555)

ประกาศเรื่องการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกที่ใช้สิทธิ์กู้เงินสามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต (18/6/2555)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิก

  ประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ (12/5/2553)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(14/9/2554)

ประกาศกำหนดอัตราการถือหุ้น (7/04/2554)
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (เพิ่มเติม) (12/01/2554)

 

 

 

 

 

ข่าวพิเศษเงินกู้สามัญ 50 เท่า

 

 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (12/7/2555)

  

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศเงินของใคร...รับคืนด่วน! (8/1/2556)

จากการสำรวจในปี 2554 มีเงินรอจ่ายคืนค้างในบัญชีเกินระยะเวลา10ปีจำนวน 2 ราย ดังนี้

 

ลำดับ วันเดือนปี รายชื่อ เลขสมาชิก สังกัด จำนวนเงิน(บาท)
1 21ก.ย.2545 นายสวัสดิ์ พรหมประดิษฐ์ 7622 ปณ.รามอินทรา 11,646.00
2 9ก.ย.2545 นายวันนพ พงษ์รัตนธรรม 28474 ผู้เกษียณอายุ 2,100.00

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับเงินคืนหรือหากผู้ใดทราบที่อยู่ของสมาชิก

หรืออดีตสมาชิกตามรายนามข้างต้นกรุณาแจ้งให้มารับเงินคืนได้ ณ ที่ทำการ สอ.กสท. หรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบัญชี(0-2104-4344ต่อ1131-3)ในเวลาทำการ

>>อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

 

 

  ประกาศ สอ.กสท.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและ
สิทธิการค้ำประกันเพิ่มเติม(ในข้อ4.หลักประกันและข้อ8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง) ความดังต่อไปนี้

"ข้อ4.5สอ.กสท.สงวนสิทธิที่จะนำเบี้ยประกันรายปีที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บในปีที่2เป็นต้นไป
รวมเข้าเป็นยอดหนี้เงินกู้ของแต่ละปีจนกว่าหนี้จะได้รับการชำระเสร็จสิ้น"
"ข้อ 8. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
      ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญให้จัดทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแนบมาพร้อมกับคำขอกู้ทุกครั้ง"
                                    (อ่านรายละเอียดประกาศ)

 

 

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี
    ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ณ ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

 

สมาชิกที่ประสงค์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชี สอ.กสท. รายละเอียด ดังนี้

สอ.กสท.สามารถโอนเงินตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ดังนี้

ฝากผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการโอนเข้าบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จำกัด" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กสท โทรคมนาคม
เลขที่บัญชี 093 - 1 - 00500 - 0 แล้วนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล
และเลขที่บัญชีเงินฝากให้ สอ.กสท. ทราบเพื่อลงรายการนำเงินเข้าบัญชีต่อไป

(อ่านรายละเอียดเพิ่ม)

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันฯ (บ.เอเชียประกันภัย)

 
 

คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหักโอน ปี 2558

    - คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2558
 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

กระดานถาม-ตอบ

 

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf