วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

ระเบียบฯเรื่องยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

ระเบียบสอ.กสท.ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2พ.ศ.2559)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6พ.ศ.2558)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3พ.ศ.2558)

ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2558

ระเบียบสอ.กสท.ว่าด้วยการการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ.กสท.พ.ศ.2556

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ระเบียบ สอกสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560

ระเบียบ สอกสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2560


ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไข 2559)

 

 

ข่าวพิเศษ

 

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ หมายเลข 063-2046028 - 32


ชี้แจงกรณีมีข่าวสารว่า สอ.กสท.มี NPL จำนวนมาก

 

 

     การใช้บริการ ATM ธนาคารกรุงไทย

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงไทย

          - การถอนเงิน

          - การฝากเงินฝาก

          - การสอบถามยอด

 

 

                       มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันฯ

รายละเอียดการสัมมนาทำความเข้าใจกับสมาชิกที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

    คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

    

 

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้


ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS


1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก  สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 


ประกาศ

ประกาศเรื่องกำนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและการค้ำประกัน

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (5/4/2560)

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (5/4/2560)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (30 มี.ค.60)
ระเบียบฯว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560
ประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security)
ประกาศเรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ (30ม.ค.60)
ประกาศเรื่องจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (30 ม.ค.60)
ประกาศขยายเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วนปี 2559 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.60-30มิ.ย.60)
ประกาศขยายเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตปี 2558 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.60-30มิ.ย.60)
ประกาศขยายเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก (ตั้งแต่ 1 ม.ค.60-30มิ.ย.60)

เรื่องยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์(กู้สามัญแบบเข้าโครงการประกันฯใช้เอกสารฉบับใหม่ตั้งแต่30พ.ย.59 เป็นต้นไป) >>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่<<

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป >>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องยกเลิกการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ (19 ก.ย.59)
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (19 ก.ย.59)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตปี 2558

ประกาศเรื่องยกเลิกการถอนหุ้นของสมาชิกคืนในระหว่างที่ยังคงสมาชิกภาพ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้เงินกุ้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (11 พฤษภาคม 2559)

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2558 (กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนฯ)

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ พ.ศ.2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องแจ้งงดใช้บริการเอทีเอ็ม(ATM)ธนาคารกรุงไทยช่วงเวลาปิดบัญชี

ประกาศเรื่องแจ้งช่วงเวลางดการให้บริการฝาก-ถอนเงินและบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM)ธนาคารกรุงไทย

ประกาศเรื่องการถอนเงินฝากโดยบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 53612 เป็นต้นไป (7ก.ค.58)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้กู้เงินตามโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี 2558
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ปี2558 กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิค้ำประกันการให้เงินกู้สามัญกรณีผู้กู้สมัครเข้าโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (22/8/2557)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน(12/7/2555)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

ประกาศกำหนดอัตราการถือหุ้น (7/04/2554)

 

 

 

 

 

 

ประกาศเงินรอจ่ายคืน

    ขอให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับเงินจากสอ.กสท.ภายในวันที่ 29ก.ค.59 หากพ้นกำหนดสอ.กสท.จะโอนเงินเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป


ลำดับ

รายชื่อ

สังกัด

จำนวนเงิน

1

นางบุปผา มานพพันธ์

กสท

589.31

2

น.ส.อัจฉราพรรณ ทองพิทักษ์

กสท

163.27

3

นางสาระภี กมลวรรณ

ปณท

143.11

4

นายประชุม ปุยสำลี

ปณท

18,983.28

5

นายประสงค์ สุขยิ่ง

ปณท

452.66

6

นางสุวรรณา วราสิงห์

ปณท

452.66

7

น.ส.ปรียามาศ แผ่งพันธ์

ปณท

301.27

 

 

 

 

  

 

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี
    ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ณ ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

 

สมาชิกที่ประสงค์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชี สอ.กสท. รายละเอียด ดังนี้

สอ.กสท.สามารถโอนเงินตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ดังนี้

ฝากผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการโอนเข้าบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จำกัด" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กสท โทรคมนาคม
เลขที่บัญชี 093 - 1 - 00500 - 0 แล้วนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล
และเลขที่บัญชีเงินฝากให้ สอ.กสท. ทราบเพื่อลงรายการนำเงินเข้าบัญชีต่อไป

(อ่านรายละเอียดเพิ่ม)

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกันฯ (บ.เอเชียประกันภัย)

 
 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

กระดานถาม-ตอบ

 

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf