ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50 %
ประจำ 12 เดือน 2.50 %
ประจำ 24 เดือน 2.75 %
มีผล 15 ส.ค.62เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


ข้อควรทราบ
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการกู้เงิน  สอ.กสท.
การกู้เงินสามัญ

1.  การกู้เงินสามัญต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันครบ   6   เดือน  และเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของ 
     ปณท. / กสท.  / กทช. / ฌปท.
2. ผู้กู้ทุกวงเงินต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้างรวมถึงงวดผ่อนชำระของเงินกู้แล้วไม่ต่อกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน ยกเว้นสมาชิกเกษียณอายุ
3.  กู้ได้ 50  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  1,850,000.00 บาท  
4.  ผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน  180  งวด และต้องไม่เกินอายุ  60  ปีบริบูรณ์ หรือครบเกษียณอายุ


โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้
      

ผู้กู้ที่ยังปฏบัติงานอยู่

1.เป็นสมาชิก     6  เดือน    แต่ไม่ถึง   12  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน     380,000   บาท
2.เป็นสมาชิก   12  เดือน    แต่ไม่ถึง   18  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน     390,000   บาท
3.เป็นสมาชิก   18  เดือน    แต่ไม่ถึง   24  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน     400,000   บาท
4.เป็นสมาชิก   24  เดือน    แต่ไม่ถึง   30  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน     420,000   บาท
5.เป็นสมาชิก   30  เดือน    แต่ไม่ถึง   36  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน     600,000   บาท
6.เป็นสมาชิก   36  เดือน    แต่ไม่ถึง  60  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน     900,000   บาท
7.ป็นสมาชิก  60  เดือน    แต่ไม่ถึง  84  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน     1,100,000   บาท
8.เป็นสมาชิก   84  เดือน    แต่ไม่ถึง 108  เดือน  กู้ได้ไม่เกิน    1,250,000   บาท
9.เป็นสมาชิก 108  เดือน    แต่ไม่ถึง 132  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน  1,350,000   บาท
10.เป็นสมาชิก 132  เดือน   แต่ไม่ถึง 156  เดือน    กู้ได้ไม่เกิน  1,450,000   บาท
11.เป็นสมาชิก 156 เดือน   แต่ไม่ถึง 180  เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  1,550,000   บาท
12.เป็นสมาชิก 180  เดือน  แต่ไม่ถึง 204  เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  1,650,000   บาท
13.เป็นสมาชิก 204 เดือน  แต่ไม่ถึง 228  เดือน   กู้ได้ไม่เกิน  1,750,000   บาท
14.เป็นสมาชิก 228  เดือนขึ้นไป          กู้ได้ไม่เกิน  1,850,000   บาท


 


เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

     1. กู้ได้ไม่เกิน สิบเท่า ของเงินได้รายเดือน 
     2. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12  งวด
     3.
กู้ไม่เกินค่าหุ้นไม่ต้องมีหลักประกัน
     4. กู้เงินเกินกว่าค่าหุ้นที่มีอยู่จะต้องมีผู้ค้ำประกัน  1  คน  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ค้ำฯ ด้วย 
     5. สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันเงินกู้เพื่อหตุฉุกเฉินได้เพียงหนึ่งราย เว้นแต่ สมาชิกรายใดที่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและอยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้
ในฐานะผู้ค้ำประกันให้สมาชิกรายนั้นเข้าค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้อีกเพียงหนึ่งราย

วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     มติ คสอ.ครั้งที่7/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้สมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 53612 เป็นต้นไปกู้เงินเพื่อเหคุฉุกเฉินได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6พ.ศ.2558) มีหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ดังนี้

      - เป็นสมาชิก 1 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 12 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 24 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 36 เดือน แต่ไม่ถึง 48 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 48 เดือน แต่ไม่ถึง 60 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

วงเงินค้ำประกันเงินกู้สามัญ

1.กู้เงินไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ได้ร้อยละ  90  โดยไม่ต้องมีหลักประกัน
2.กู้เงินเกินกว่าค่าหุ้นต้องมีผู้ค้ำประกันตามวงเงินกู้ที่เกิน     โดยผู้ค้ำประกันแต่ละคนจะค้ำประกันได้ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
   2.1   สมาชิกที่มีเงินเดือนต่ำกว่า  10,000.-  บาท 
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ 100,000.-   บาท
   2.2   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่    10,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง    15,000.- บาท
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ   200,000.-  บาท
   2.3   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่    15,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  25,000.- บาท
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ   300,000.-  บาท
   2.4   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  35,000.- บาท
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ 400,000.-  บาท
   2.5   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  35,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  45,000.- บาท
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ 500,000.-  บาท
   2.6   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  45,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  50,000.- บาท
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ 600,000.-  บาท
   2.7   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  50,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  60,000.-  บาท
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ 700,000.-  บาท
   2.8 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  60,000.-  บาทขึ้นไป
           มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ 800,000.-  บาท
3.มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจำนองรายอื่นมาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น
 โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นที่ชำระแล้วในส่วนที่เหลือ
 จากการค้ำประกันเงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์โดย
ใช้ราคาประเมินของทางราชการ
4.มีเงินฝากสหกรณ์  หรือพันธบัตรรัฐบาลค้ำประกันได้ไม่เกิน  90%    


  

เงินกู้พิเศษ

1.ต้องเป็นสมาชิกโดยได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์แล้ว
2.สมาชิกกู้เงินพิเศษแล้วประสงค์จะยื่นกู้ใหม่ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1 ใน 4 ของจำนวนงวด

3.ผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือเมื่อหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท สุดแต่จำนวนใดน้อยกว่าให้ใช้จำนวนนั้น

4. กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ซื้อที่ดิน, ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร, ก่อสร้างหรือต่อเติมบ้าน, ไถ่ถอนจำนอง (จะต้องจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน) กู้ได้ไม่เกิน 8,000,000.- บาท ผ่อนชำระ 360 งวด และผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์
5.กู้เพื่อยานพาหนะได้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท ผ่อนชำระ 120 งวด สำหรับพาหนะใหม่ 80 งวด สำหรับพาหนะใช้แล้ว
6.กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ได้ไม่เกิน 2,000,000.- บาท ผ่อนชำระ 150 งวด ผู้กู้จะต้องออกทุนเองอย่างน้อย 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด

 

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

1.กู้ไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ไม่ต้องมีหลักประกัน

2.มีอสังหาริมทรัพย์ ที่ปลอดจากภาระจำนองมาจำนองเป็นหลักประกันและต้องเป็นของผู้กู้และหรือคู่สมรส

3. กรณีอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 2 ไม่พอให้นำอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นอันปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้อีก

4. สอ.กสท.ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ไม่เกินอัตราร้อยละ 90 ของราคาประเมินทางราชการ

5. สิ่งปลูกสร้างที่นำมาจำนองเป็นหลักประกันเงินเงินกู้พิเศษผู้กู้จะต้องทำประกันอัคคีภัย

6. หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเงินฝากสหกรณ์ เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษโดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์

 

>>ข้อควรทราบสำหรับสมาชิกกู้พิเศษและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ<<