แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สอ.กสท. / ลาออกจากการเป็นสมาชิก

แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ สอ.กสท. (สวัสดิการสมาชิก)

แบบฟอร์มเงินกู้

 

-> เงินกู้สามัญ

 

-> เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

-> เงินกู้พิเศษ

โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (รายสัญญา)

 

-->คำขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (รายสัญญา)


-->คำขอแก้ไขภาระหนี้


-->แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้

แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินฝาก

แบบฟอร์มการชำระเงิน Bill Payment

แบบฟอร์มเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอร. และ สส.ชสอ.

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น

ขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่าน Krungthai Next

แบบฟอร์มอื่นๆ

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น