หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50 %
ประจำ 12 เดือน 2.50%
ประจำ 24 เดือน 2.75 %
มีผล 14 ก.ย.61 เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


กำหนดอัตราการถือหุ้น
D:\โลโก้สอ..JPG

                              ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด
                                                 เรื่อง กำหนดอัตราการถือหุ้น 
                                      

                                              ————————————————————————

         อาศัยอำนาจตามความในข้อ 60(8) และข้อ 88(10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2560 และกำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วน ของจำนวนเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน การถือหุ้นรายเดือน
(บาท)
(หุ้น)
ไม่เกิน
20,000
ไม่น้อยกว่า   30 แต่ไม่เกิน  500
เกินกว่า
20,000 ถึง 40,000
ไม่น้อยกว่า   60 แต่ไม่เกิน 500
เกินกว่า
40,000 ถึง 60,000
ไม่น้อยกว่า   90 แต่ไม่เกิน 500
เกินกว่า
60,000 ถึง 80,000
ไม่น้อยกว่า 120 แต่ไม่เกิน 500
เกินกว่า
80,000 ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า 300 แต่ไม่เกิน 500

         สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุหรือเกษียณอายุกำหนด หรือลาออกจากงาน จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินดือนละ 100 หุ้น

สมาชิกทุกคนจะภือหุ้นได้ไม่เกินคนละ 500,000 หุ้น เว้นแต่สมาชิกที่ได้ถือหุ้นเกินกว่ากำหนดดังกล่าวก่อนที่ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป