ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50 %
ประจำ 12 เดือน 2.50 %
ประจำ 24 เดือน 2.75 %
มีผล 15 ส.ค.62เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


การสมัครสมาชิก

  สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ คือ
(1)
ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระ
  ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2)
ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1)
เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
(2)
เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3)
เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำกรมไปรษณีย์ไทรเลข หรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำ
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดหรือพนักงาน หรือลูกจ้างประจำบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด หรือเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
(4)
เป็นผู้มีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม

การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
               เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วปรากฎว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ระบุไว้
ทั้งเห็นเป็นการสมควร ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วนำเรื่องการรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่รายงานให้
ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป ทราบ
               ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อผู้สมัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการ ดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับ
เข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังกล่าวนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ค่าธรรมเนียม ผู้เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้สหกรณ์คนละ 100 บาท
               ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้

สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
  สิทธิของสมาชิกมีัีัดังนี้้
(1)
มาร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2)
เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3)
เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
(4)
ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5)
สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
  หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1)
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2)
เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
(3)
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4)
ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(5)
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์


สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่จะย้ายไปรับราชการหรือไปปฏิบัติงานในสังกัดอื่นและประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้
สหกรณ์โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ซึ่งตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่
สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้นและขอรับชำรหนี้เงินกู้ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ตามวิธีการ
ที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายมาปฏิบัติงานในสังกัด
บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ก็ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ และจะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกกับได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว
                การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
้ในระเบียบของสหกรณ์

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สกุล
สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
ซึ่งตนมีอยู่ ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่กรรมนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรม โดยอนุโลม ถ้าสมาชิก ประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์
ถือไว้แทนฉบับเดิม
                 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล(ถ้ามี) เงินรับฝากพร้อมดอกเบี้ย
เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิก นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคล
ที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1)
ตาย
(2)
วิกลจริต
(3)
เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4)
ลาออกจากสหกณ์
(5)
ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(6)
ถูกออกจากราชการหรืองานประจำ
(7)
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์
์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ จึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
                 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา
หากเห็นว่า เป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1)
ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ชำระค่าหุ้นครั้งแรก
ตามข้อบังคับ
(2)
ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมกันถึงหกงวด (ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมดำเนินการ)
(3)
นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ใหู้้เงินกู้นั้น
(4)
ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน (สำหรับเงินกู้) ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด
(5)
ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัด การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6)
ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีควมาผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7)
จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่า
ไม่ซื่อสุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนและพิจารณาแล้วปรากฎว่าสมาชิกมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการ
ที่มาประชุมก็ถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์


การจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการ
จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเรื่องสมาชิกออกให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

สมาชิกที่โอนหรือออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรืออกจากราชการ
หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้นโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ และอาจกู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์

การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผู้ออกจากสหกรณ์ ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีโดยได้รับ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่ ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามกำหนดว่าด้วยการรับเงินฝากในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
                ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์เกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตาม ที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้นคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ลาออกรายต่อไป
ในปีนั้นไว้จนถึงปีทาง บัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ เนื่องจากตนได้โอนหรือออกจากราชการ
หรืองานประจำโดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
                 ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น
เงินปันผล (ถ้ามี) เงินรับฝากพร้อมมดอกเบี้ย เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
                 ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุถูกออกจากราชการหรืองานประจำ หรือ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์แต่อย่างใดเลย ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับเงินฝากในข้อบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ์

การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวจาก การจ่ายคืนจำนวน
เงินของสมาชิกผู้ออกจากสหกรณ์
นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกนั้นต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน

ความรับผิดชอบของสมาชิก ในการชำระค่าหุ้น สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้
และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
                 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น