ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
3.00 %
ประจำ 24 เดือน
3.25 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 14 ก.ย.61 เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


อัตราดอกเบี้ย เงินกู้

เงินกู้สามัญ
อัตราร้อยละ
5.75
ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
อัตราร้อยละ
5.75
ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
อัตราร้อยละ
5.50
ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

      สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษที่กำหนดไว้ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดให้เป็นไปตามเดิม


อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก


เงินฝาก
มีผลตั้งแต่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ประเภทออมทรัพย์
อัตราร้อยละ
1.25
ต่อปี
ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
อัตราร้อยละ
2.50
ต่อปี
ประเภทประจำ  
1.ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราร้อยละ
3.00
ต่อปี
2.ระยะเวลา 24 เดือน
อัตราร้อยละ
3.52
ต่อปี
  3. หุ้นพูนทวี อัตราร้อยละ
2.50
ต่อปี
  3.1 ฝากครบ 36 เดือน (3ปี)เงินรางวัลร้อยละ 3 ของดอกเบี้ย
  3.2 ฝากครบ 48 เดือน (4ปี)เงินรางวัลร้อยละ 4 ของดอกเบี้ย
  3.3 ฝากครบ 60 เดือน (5ปี)เงินรางวัลร้อยละ 5 ของดอกเบี้ย---------------------------------------------------------------------------------------------