ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
2.50 %
ประจำ 24 เดือน
2.75 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 15 ส.ค.62เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


เงินกู้สามัญ


การกู้เงินสามัญ
1.  ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันครบ   6   เดือน  และเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของ 
      ปณท / กสท  / กสทช. / ฌปท.
2.  กู้สามัญไปแล้ว   หากจะยื่นกู้ใหม่ต้องชำระหนี้เงินกู้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  เดือนติดต่อกัน
3.  ผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน  120  งวด และต้องไม่เกินอายุ 70  ปีบริบูรณ์ หรือครบเกษียณอายุ
4.  เงินคงเหลือ ทุกวงเงินกู้ต้องมีเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)


  กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกัน (1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)
คำนวณจากเงินได้รายเดือนไม่เกินห้าสิบเดือน และให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.เป็นสมาชิก 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 380,000 บาท
2.เป็นสมาชิก 12 เดือน แต่ไม่ถึง 18 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 390,000 บาท
3.เป็นสมาชิก 18 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
4.เป็นสมาชิก 24 เดือน แต่ไม่ถึง 30 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 420,000 บาท
5.เป็นสมาชิก 30 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท
6.เป็นสมาชิก 36 เดือน แต่ไม่ถึง 60 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 900,000 บาท
7.เป็นสมาชิก 60 เดือน แต่ไม่ถึง 84 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,100,000 บาท
8.เป็นสมาชิก 84 เดือน แต่ไม่ถึง 108 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,250,000 บาท
9.เป็นสมาชิก 108 เดือน แต่ไม่ถึง 132 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,350,000 บาท
10.เป็นสมาชิก 132 เดือน แต่ไม่ถึง 156 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,450,000 บาท
11.เป็นสมาชิก 156 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,550,000 บาท
12.เป็นสมาชิก 180 เดือน แต่ไม่ถึง 204 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,650,000 บาท
13.เป็นสมาชิก 204 เดือน แต่ไม่ถึง 228 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,750,000 บาท
14.เป็นสมาชิก 228 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,850,000 บาท


สิทธิการค้ำประกัน

     1. สมาชิกคนหนึ่งๆ จะค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 3 คน
     2. กู้เงินเกินกว่าค่าหุ้นต้องมีผู้ค้ำประกันตามวงเงินกู้ที่เกิน  โดยผู้ค้ำประกันแต่ละคน
         จะค้ำประกันได้ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
          2.1   สมาชิกที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 10,000.- บาท
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ 100,000.-  บาท
          2.2   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่    10,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง    15,000.- บาท
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงิน รายละ    200,000.-  บาท
          2.3   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่    15,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  25,000.- บาท
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงิน  รายละ    300,000.-  บาท
          2.4   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  25,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  35,000.- บาท
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงิน  รายละ  400,000.-  บาท
          2.5   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  35,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  45,000.- บาท
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงิน  รายละ  500,000.-  บาท
          2.6   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  45,000.-  บาท  แต่ไม่ถึง  50,000.- บาท
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงิน   รายละ  600,000.- บาท
          2.7   สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  50,000.-  บาท แต่ไม่ถึง 60,000. บาท
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงิน    รายละ 700,000.-  บาท
          2.8 สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่  60,000.-  บาทขึ้นไป
                  มีสิทธิค้ำประกันได้ในวงเงินรายละ  800,000.-  บาท
     3.มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจำนองรายอื่นมาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นที่ชำระแล้วในส่วนที่เหลือจากการค้ำประกันเงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 70 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ราคาประเมินทางราชการ
     4. มีเงินฝากสหกรณ์  หรือพันธบัตรรัฐบาลซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยึดถือไว้เป็นประกันโดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นที่ชำระแล้วในส่วนที่เหลือจากการค้ำประกันเงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น     
     5. สมาชิกคนหนึ่งๆ  จะค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  3  ราย

 

เรื่องน่ารู้ ของเงินกู้สามัญ
          เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญของสมาชิกอยู่หลายประการ เช่น การจัดทำ
เอกสารต่างๆ ส่งมายัง สอ.กสท. ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ปัญหาข้างต้นนี้เกิดอยู่บ่อยๆ เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้สมาชิกได้รับเงินล่าช้า ไม่ทันกำหนดที่ต้องการ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้ถือ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
          1. การกรอกแบบฟอร์ม กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล เลขสมาชิก สังกัด จำนวนเงินที่ขอกู้
ด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย พร้อมลงลายมือชื่อผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน (ลายเซ็น)
และพยานให้ครบถ้วน
          2. การเขียนหนังสือยินยอมผู้กู้ กรุณาเขียนให้ตรงกับหน่วยงานของผู้กู้ เช่น ผู้กู้อยู่สังกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอให้เขียนหนังสือยินยอมผู้กู้ของสังกัด ปณท และผู้กู้อยู่สังกัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอให้เขียนหนังสือยินยอมผู้กู้ของสังกัด กสท เช่นกัน
(สอ.กสท. ได้แยกหนังสือยินยอมผู้กู้ออกเป็น 2 หน่วยงานแล้ว)
          3. การลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในหนังสือกู้เงินสามัญ หนังสือค้ำประกัน และสำเนาบัตร
ของผู้ค้ำประกัน ขอให้ท่านลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ให้เหมือนกัน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
ลายมือชื่อของท่านให้ตรงกัน
          4. การใช้บัตรประจำตัว หากผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องใช้บัตรประจำตัวสมาชิก สอ.กสท.
กรุณาตรวจสอบด้วยว่าท่านได้ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในบัตรนั้นชัดเจนหรือไม่ หรือท่านจะใช้
บัตรประจำตัวพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะ สอ.กสท.
ได้เปิดให้ใช้บัตรประจำตัวทุกชนิดได้โดยบัตรนั้นๆ ต้องไม่หมดอายุ
          5. การส่งบัตรประจำตัว กรณีจะต้องส่งบัตรประจำตัวและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนา
เอกสาร บัตรประจำตัว และสำเนาบัตรที่จัดส่งนั้นต้องเป็นเอกสารที่ตรงกัน คือ ส่งสำเนาบัตรอะไร
ก็ต้องส่งบัตรตัวจริงฉบับนั้นมาด้วย
          หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 -5 ดังกล่าวแล้ว สอ.กสท. จำเป็นต้องจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนคืนท่านเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ซึ่งอาจจะทำให้การรับเงิน
ของท่านล่าช้าออกไป หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่แผนกเงินกู้สามัญหมายเลขโทรศัพท์
0-2104-4344 ต่อ 1201-1205
          สอ.กสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือด้วยดี หากท่านถือปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องก็จะทำให้ได้รับเงินเร็วขึ้นและการกู้เงินสามัญท่านไม่ต้องส่งเรื่องผ่านใครที่อ้างว่า
จะสามารถติดต่อให้ได้รับเงินโดยเร็ว หรือเรียกร้องผลประโยชน์จากท่าน ถ้าทุกอย่างถูกต้อง
ก็เสนออนุมัติได้ทันทีถ้าท่านยื่นกู้ในช่วงเช้า สัญญาครบถ้วนถูกต้องท่านจะได้รับเงินภายใน
วันนั้นทันที


ข้อแนะนำ

เวลาทำการ 08.30 - 15.30 น.
หากเอกสารหลักฐานทุกอย่างครบถ้วน จะได้รับเงินภายในวันนั้น
กรณีมีการส่งคำขอกู้คืนเพื่อแก้ไขหรือเอกสารไม่ครบ จะได้รับเงินเมื่อเอกสารส่งกลับมาครบถ้วน
          1. คำขอกู้ / หนังสือสัญญากู้เงิน 2 ฉบับ / ค้ำประกัน ตามเสนอ
          2. สำเนาบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชน และบัตรตัวจริงของผู้กู้
          3. สำเนาบัตรของผู้ค้ำประกัน และบัตรตัวจริงของผู้ค้ำประกัน
          4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
          5. สลิปเงินเดือนของผู้กู้เดือนสุดท้าย
          6. การลงลายมือชื่อต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ปรากฎในบัตรประจำตัวสมาชิก
          7. ก่อนจัดส่งเอกสารกรุณาตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง


เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ
บัตรประจำตัวสมาชิก
บัตรประชาชน
บัตรประจำตัวพนักงาน
ใบขับขี่ยานพาหนะ
อื่น ๆ