ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50 %
ประจำ 12 เดือน 2.50 %
ประจำ 24 เดือน 2.75 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 15 ส.ค.62เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


เงินกู้พิเศษ

1.ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
2.กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ซื้อที่ดิน, ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร, ก่อสร้างหรือต่อเติมบ้าน, ไถ่ถอนจำนอง (จะต้องจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน) กู้ได้ไม่เกิน 8,000,000.- บาท ผ่อนชำระ 360 งวด และผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์
3.กู้เพื่อยานพาหนะ กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท ผ่อนชำระ 120 งวด สำหรับพาหนะใหม่ 80 งวด สำหรับพาหนะใช้แล้ว และผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์
4.กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท ผ่อนชำระ 120 งวด และผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 75 ปีบริบูรณ์
5.กู้พิเศษแล้วผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1 ใน 4 ของงวด มีสิทธิกู้ใหม่ได้อีก

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

1.มีอสังหาริมทรัพย์ โฉนดที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง นส. 3 ก. ของผู้กู้และหรือคู่สมรสอันปลอดภาระจำนองเป็นประกัน และอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นอัน
ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินทางราชการ
2.มีเงินฝากสหกรณ์ หรือพันธบัตรรัฐบาลค้ำประกันได้ไม่เกิน 90%


-------------------------------------------------------------------------------------------