ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
2.50 %
ประจำ 24 เดือน
2.75 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 15 ส.ค.62เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สมาชิกเข้าใหม่จะกู้ฉุกเฉินได้ต้องชำระค่าหุ้นแล้ว  1  งวด   และมีหลักเกณฑ์  ดังนี้


     1. กู้ได้ไม่เกิน สิบเท่า ของเงินได้รายเดือน 
     2. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12  งวด
     3.
กู้ไม่เกินค่าหุ้นไม่ต้องมีหลักประกัน

     4. กู้เงินเกินกว่าค่าหุ้นที่มีอยู่จะต้องมีผู้ค้ำประกัน  1  คน  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของ
         ผู้ค้ำฯ ด้วย 

     5. สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันเงินกู้เพื่อหตุฉุกเฉินได้เพียงหนึ่งราย เว้นแต่ สมาชิกรายใดที่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและอยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้

ในฐานะผู้ค้ำประกันให้สมาชิกรายนั้นเข้าค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้อีกเพียงหนึ่งราย

วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     มติ คสอ.ครั้งที่7/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้สมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 53612 เป็นต้นไปกู้เงินเพื่อเหคุฉุกเฉินได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6พ.ศ.2558) มีหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ดังนี้

      - เป็นสมาชิก 1 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 12 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 24 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 36 เดือน แต่ไม่ถึง 48 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 48 เดือน แต่ไม่ถึง 60 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
       - เป็นสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

     

 

 หลักฐานที่ใช้ในการกู้เงินูกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     1. กรณีมายื่นกู้ด้วยตนเอง ให้นำสลิปเงินเดือน (ฉบับจริง) สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และผู้ค้ำฯ) และบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรสมาชิก สอ.กสท. / บัตรประจำตัวพนักงาน ปณท / กสท มาแสดงด้วยทุกครั้ง
     2. กรณียื่นกู้ทางไปรษณีย์ ให้แนบสำเนาสลิปเงินเดือน และสำเนาบัตรประจำตัวอย่างใด อย่างหนึ่ง
         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
     

 กรณีมอบฉันทะรับเงินแทน

      ผู้รับมอบต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการค้ำประกันด้านหลังใบกู้ (ส่วนบน) พร้อมลงนามค้ำประกัน
      ผู้กู้จะต้องกรอกข้อมูลการมอบฉันทะด้านหลังใบกู้พร้อมลงนามมอบฉันทะ
      ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (รวมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
      แสดงบัตรตัวจริงทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

     
++กู้ฉุกเฉิน (ฉฉ.) ถูกต้อง ทันใจ รับเงินไว อ่านตรงนี้++
  ท่านสมาชิกโปรดทราบ การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ได้รับเงินรวดเร็ว ทันใจ ไม่เกิดปัญหาล่าช้า
และรับเงินทันกำหนดเวลาที่ต้องการใช้เงินของท่าน ขอให้ปฏิิบัติ ดังนี้
1.
กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เลขสมาชิก สังกัด จำนวนเงินที่ขอกู้
  ด้วยลายมือบรรจง อ่านง่าย
2.
กู้ ฉฉ. หากมีการขูด ลบ ขีดฆ่า ในใบกู้ ให้ลงลายมือชื่อผู้กู้กำกับไว้ด้วย (ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด)
3.
ลงลายมือชื่อผู้กู้ และพยานให้ครบถ้วน
4.
กรณีกู้เงินเกินกว่าค่าหุ้นที่มีอยู่ จะต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน โดยต้องแนบสำเนาบัตรผู้ค้ำประกัน
  พร้อมรับรองสำเนา และบันทึกรับรองของผู้บังคับบัญชา (ด้านหลังคำขอกู้) ให้ครบถ้วน
5.
ห้ามกู้เกินสิทธิของตนเองโดยเด็ดขาด
  ขอให้ท่านสมาชิกกรุณาปฏิบัติตามข้อ 1 - 5 โดยเคร่งครัดด้วย หากท่านมิได้ปฏิบัติตาม สอ.กสท.
จำเป็นจะต้องชะลอการให้เงินกู้จนกว่าท่านจะดำเนินการเรียบร้อย