ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00 %
ประจำ 12 เดือน 2.00 %
ประจำ 24 เดือน 2.25 %
ปันผลทวีคูณ 2.50 %
มีผล 8เม.ย.63เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.50 %
กู้พิเศษ 5.25 %
กู้ฉุกเฉิน 5.50 %
มีผล1พ.ค.63 เป็นต้นไป


การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
การเปิดบัญชีเงินฝาก
   กรอกแบบคำขอเปิดบัญชี พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัว สอ.กสท. /
     บัตรประจำตัวพนักงาน
   ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับ สอ.กสท.
   กรอกใบฝากเงินระบุจำนวนเงินที่ขอเปิดบัญชี
   สอ.กสท. จะมอบสมุดคู่ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐานบัญชีละ 1 เล่ม

วิธีการนำส่งเงินฝาก
   นำเงินสด หรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีสมาชิก ( เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย
    " สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด" หรือ "เงินสด" หรือ กรณีสั่งจ่ายชื่อเจ้าของบัญชี
      ต้องไม่ประทับตรา A/C PAYEE ONLY และให้เจ้าของบัญชีสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ) ที่แผนกเงินฝาก  สอ.กสท. ทุกวันทำการเวลา 08.30 น. - 15.30 น.
   นำฝากกับเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. ที่ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 10.00 น. - 12.00 น.     

   สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซอยสายลม
ตึกอำนวยการ ชั้น 5 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00-12.00 น
.

   (กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา)

   นำฝากทางธนาณัติ
   ฝากผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการโอนเข้าบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
     แห่งประเทศไทย จำกัด"
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย กสท.
     เลขที่บัญชี 093 - 1 - 00500 - 0 แล้วนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล
     และเลขที่บัญชีเงินฝากให้ สอ.กสท. ทราบเพื่อลงรายการนำเงินเข้าบัญชีต่อไป
   ฝากผ่านระบบ CA POS โดยไปที่เคาน์เตอร์ PAY AT POST แจ้งชื่อ - นามสกุล เลขสมาชิก
     เลขที่บัญชีเงินฝากจำนวนเงินที่ขอฝาก ชำระค่าธรรมเนียม 10 -15 บาท ต่อหนึ่งรายการ
    (กทม.และปริมณฑลรายการละ 10 บาท ต่างจังหวัดรายการละ 15 บาท สำหรับวงเงิน ทุกๆ 5 หมื่นบาท)
   ฝากมาพร้อมกับเงินตัวแทนในสิ้นเดือน (ไม่เสียค่าธรรมเนียม สอ.กสท. รับภาระค่าใช้จ่าย)

การถอนเงิน
   สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงินพร้อมกับสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่ที่แผนกเงินฝาก
   แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงาน
   กรณีที่สามชิกเจ้าของบัญชีไม่ได้มาถอนด้วยตนเองให้ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจให้เรียบร้อย
   ให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
    และบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ สอ.กสท.

   หาก
มีการแก้ไขในใบถอนเงิน สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง
   การนำเช็คธนาคารมาฝาก สมาชิกจะถอนเงินได้ก็ต่อเมื่อ สอ.กสท. เรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว
   กรณีถอนเงินสดจำนวนมาก (เกินกว่า 2 แสนบาทขึ้นไปต้องแจ้งให้ สอ.กสท. ทราบล่วงหน้า
    อย่างน้อย 1 ชั่วโมงเกินกว่า 5 แสนบาท แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ มิฉะนั้น สอ.กสท.
    อาจต้องจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้)

บริการฝากเงินประจำ
    การฝาก - ถอน แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
   เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน สอ.กสท. จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
   การถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก สอ.กสท. จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
     ประเภทออมทรัพย์ ณ วันที่ขอถอนตามระยะเวลาที่ฝากจริง
บริการฝากเงินฝากประจำสินเพิ่มพูน
    จำนวนเงินฝากทุกๆ งวด ต้องเท่ากัน เดือนละหนึ่งงวดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
   กำหนดระยะเวลาฝากมี 36 งวด  48 งวด และ 60 งวด หากผู้ฝากจะถอนก่อนกำหนด
     สอ.กสท.จะจ่ายดอกเบี้ยให้เช่นเดียวกับเงินฝากประเภทประจำ
   เมื่อฝากเงินครบกำหนด สอ.กสท. จะจ่ายเงินรางวัลเพิ่มตามระยะเวลา ดังนี้
     - ครบ 36 งวด (3 ปี) เงินรางวัลร้อยละ 3 ของดอกเบี้ย
     - ครบ 48 งวด (4 ปี) เงินรางวัลร้อยละ 4 ของดอกเบี้ย
     - ครบ 60 งวด (5 ปี) เงินรางวัลร้อยละ 5 ของดอกเบี้ย
   กรณีการฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สอ.กสท. สงวนสิทธิที่จะระงับการจ่ายเงินรางวัล
บริการฝากเงินฝากออมทรัพย์
   เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
   ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งหลังวันที่ 31 ธันวาคม
บริการฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
    การฝาก - ถอนทุกครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000.-บาท
   จำนวนเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000.-บาท สอ.กสท. ไม่คิดดอกเบี้ยให้
   การถอนเงินจะถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกว่า
   1 ครั้ง สอ.กสท. จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง และครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ
   1 ของจำนวนเงินที่ขอถอนแต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท

   เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงคนละ 1 บัญชี
บริการฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ "หุ้นพูนทวี"
    ให้บริการสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ เกษียณอายุก่อนกำหนด หรือสมาชิกผู้ที่ลาออก
    จากงานแล้วต้องการให้หักเงินฝาก นำส่งชำระค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือน
    เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ "หุ้นพูนทวี" โดยนำฝากเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 15 เท่าของเงินค่าหุ้น
     ที่ต้องนำส่ง
     สอ.กสท. ประจำเดือน และเมื่อครบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี หรือ ในเดือนมีนาคม
ของทุกปี จะต้องนำเงินฝากเพิ่มเติมให้เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีจำนวนเท่ากับ 15 เท่า ของเงินค่าหุ้นที่ต้องนำส่งรายเดือน

++ บัญชีเงินฝากที่ขาดการติดต่อไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 1 ปี และในวันที่ 31 ธันวาคม มียอดเงินคงเหลือไม่ถึง 500.-บาท สอ.กสท. จะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100.-บาท โดยหักจากบัญชีเงินฝาก ++