ค้นหา Web:

หน้าหลัก | Sitemap | ติดต่อ สอ.กสท. | Admin
วัตถุประสงค์ | เกี่ยวกับเรา | คณะกรรมการ | ส่วนงาน | ภาพกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ | สถานที่ตั้ง
ข้อมูลการเงิน
 
ข้อบังคับ
การสมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝาก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การบริการรับฝาก - ถอนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์
อัตราการถือหุ้น
ข้อควรทราบ
แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบและประกาศ
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50 %
ประจำ 12 เดือน 2.50 %
ประจำ 24 เดือน 2.75 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 15 ส.ค.62เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 


ทุนสาธารณประโยชน์
ความหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับทุนสาธารณประโยชน์
           ทุนสาธารณประโยชน์  หมายถึง  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรร
จากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  ตามข้อบังคับข้อ 63(5)
และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี

           ที่พักอาศัย  หมายถึง  อาคารบ้านพักอาศัย  รั้วบ้าน  โรงครัว โรงเก็บรถ
หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในลักษณะเดียวกันและเป็นที่พักอาศัยที่สมาชิกใช้เป็นที่พักอาศัย
อยู่จริงเป็นประจำ    และมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หรือหลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเชื่อถือได

           ทรัพย์สิน  หมายถึง  ทรัพย์สินอื่นนอกจากที่พักอาศัย  ได้แก่  ทรัพย์สินอันจำเป็น
แก่การดำรงชีพซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ภายในที่พักอาศัย  แต่ไม่รวมถึงต้นไม้ทุกชนิด
หรือสภาพของพื้นดินที่เสียหายภายในบริเวณที่พักอาศัย

           อัคคีภัย  หมายถึง  เพลิงที่ลุกไหม้แก่ตัวอาคารที่พักอาศัยจนเป็นเหตุให้ที่พักอาศัย
และทรัพย์สินเสียหาย  ซึ่งความเสียหายนั้นเกิดจากธรรมชาติ  หรือจากการกระทำของ
บุคคลอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย

           ภัยพิบัติ  หมายถึง  ภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  หรือภัยอื่นซึ่งไม่อาจป้องกันได

การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
สอ.กสท.จะจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การสงเคราะห์เมื่อสมาชิกประสบอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ  ซึ่งทำให้ที่พักอาศัยหรือ
  ทรัพย์สินเสียหาย
 2. การสงเคราะห์เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม  ภายในเงื่อนไข
  ที่คณะกรรมการกำหนด
 3. จ่ายเพื่อการศึกษา  ได้แก่ การจ่ายเพื่อ
  3.1  การก่อสร้าง หรือซ่อมแซม  หรือต่อเติมอาคารเรียน
  3.2  เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา  การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน
        หรือสถานศึกษา
  3.3  เป็นทุนในการอบรมสัมมนา  การวิจัย  การค้นคว้า  และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ        ที่เกี่ยวกับสหกรณ์และการศึกษาทั่วไป
  3.4  เป็นทุนการศึกษาของสมาชิก  หรือบุตรของสมาชิกภายในเงื่อนไข
        ที่คณะกรรมการกำหนด
 4. จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การจ่ายเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้าง  ซ่อมแซม
  หรือต่อเติมสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป
 5. จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่ การจ่ายเพื่อบำรุงศาสนาทั้งทางวัตถุและทางวิชาการ

การขอรับทุนสาธารณประโยชน์
การขอรับทุนสาธารณประโยชน์  ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. สำหรับหน่วยงาน  ให้หัวหน้าแผนกธุรการหรือเทียบเท่าเสนอเรื่องต่อประธาน
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 2. สำหรับสมาชิก  ให้ยื่นเรื่องต่อหัวหน้าแผนกธุรการหรือเทียบเท่าที่ตนสังกัด
  เพื่อเสนอผ่านไปยังประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 3. สำหรับสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยงาน  ให้ยื่นเรื่องต่อประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  เรื่องราวที่เสนอขอรับทุนสาธารณประโยชน์ให้แสดงหลักฐานและเหตุผล ถ้าเป็นอาคารหรือสถานที่ ให้แสดงรูปและรายการให้ชัดเจน

การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์กรณีประสบอัคคีภัยหรือภัยพิบัติ

 1. ในกรณีที่สมาชิก สอ.กสท.ประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ เป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์สิน
  สอ.กสท.จะจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ ตามกรณีดังนี้
     1.1 กรณีประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ ในฐานะเจ้าของบ้าน
          จ่ายเงินช่วยเหลือตามมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นบาท  
     1.2 กรณีประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ ในฐานะผู้อยู่อาศัย จ่ายเงินช่วยเหลือตามมูลค่า
          ทรัพย์สินที่เสียหาย แต่ไม่เกินรายละห้าพันบาท
 2. เมื่อสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ ให้ยื่นคำร้องตามแบบของ สอ.กสท.ผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด โดยแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรสมาชิก สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีชื่อเกี่ยวข้องปรากฏอยู่ หรือหนังสือรับรองของทางราชการส่งถึง สอ.กสท.ภายในกำหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ
 3. ให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 2 ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองแล้วส่งเรื่องให้ สอ.กสท.โดยเร็ว
 4. สมาชิกที่จะขอรับเงินช่วยเหลือในฐานะเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในตัวบ้าน หรือเป็นผู้ครอบครองบ้านในฐานะผู้เช่าซื้อ หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
 5. สมาชิกที่จะขอรับเงินช่วยเหลือในฐานะผู้อยู่อาศัยในบ้านที่ประสบภัย ต้องเป็นผู้เช่า ผู้อาศัย หรือผู้มีสิทธิ์อยู่บ้านพักที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้

การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

   1.  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  สอ.กสท.จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิจะได้
        รับรายละ  200,000.-  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)
   2.  เมื่อคู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม  สอ.กสท.จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
        รายละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนนบาทถ้วน)
   3.  สอ.กสท.จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้            3.1 ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์
           3.2 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
           3.3 บุตร
           3.4 บิดามารดา
           3.5 ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
   4.  สอ.กสท.สงวนสิทธิที่จะหักเงินสงเคราะห์ตามข้อ 1 ไว้ร้อยละ 50  เพื่อชำระหนี้ของ
        สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมที่มีหนี้ต่อ สอ.กสท. (ถ้ามี)  ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
        ตามข้อ 3
   5.  เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิรับทุนสาธารณประโยชน์
        ยื่นขอรับทุนฯตามแบบของ  สอ.กสท. ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด 
        โดยแนบหลักฐาน สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของสมาชิก และของคู่สมรส  หรือทายาท ให้ยื่นภายในกำหนด 120 วัน  นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม
               ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 3  ไม่ยื่นคำขอภายในกำหนด 
        ให้ สอ.กสท.โอนเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  (ถ้ามี)  ก่อน
        หากมีเงินเหลือก็ให้จ่ายคืนกองทุนต่อไป
    6. ให้หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 5 ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
        เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามรับรองแล้วส่งเรื่องให้ สอ.กสท.เพื่อดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดประกาศ(เพิ่มเติม)

   ** มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 เป็นต้นไป