THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LTD.
Website Title

ประวัติการก่อตั้ง สอ.กสท.

            สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เดิมชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมไปรษณีย์โทรเลข จำกัด
  เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2512 สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารชั้นเดียวข้างต้นโพธิ์
กรมไปรษณีย์โทรเลข (บางรัก) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในหมู่สมาชิกและมุ่งอำนวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม  เป็นแหล่งออมทรัพย์และการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ำกว่าธนาคารทั่วไปให้แก่ข้าราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยมีนายศรีภูมิ  ศุขเนตร รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
ในขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้งและได้เชิญชวนข้าราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขร่วมเป็นสมาชิกด้วยการซื้อหุ้นๆ ละ 10 บาท
ซึ่งสมาชิกจะถือหุ้นมากหรือน้อยตามอัตราเงินเดือน แต่อย่างน้อยคนละ 2 หุ้น   

            ต่อจากนั้น คณะผู้ก่อตั้งได้กำหนดให้มีการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับและ ระเบียบ ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์  แล้วนำสู่ที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2512 ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ โดยมีนายศรีภูมิ  ศุขเนตร ลงนามในฐานะประธานคณะผู้ก่อตั้ง และนายศักดิ์ศิริ  มากศิริ ลงนามในฐานะเลขานุการ ทั้งนี้คณะผู้ก่อตั้งได้มอบหมายให้นายบัญชา  สุทธยาคม  ผู้จัดการคนแรก ไปจดทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก  375 คน มีทุนเรือนหุ้น 32,930.- บาท  

คณะกรรมการชุดแรกประกอบด้วยคณะบุคคล ดังนี้

1.
นายศรีภูมิ
ศุขเนตร
ประธานกรรมการ
2.
นายศักดิ์ศิริ มากศิริ    กรรมการและเลขานุการ
3.
นายบัญชา สุทธยาคม    กรรมการและผู้จัดการ
 มีกรรมการอีก 9 คนคือ
1.
นายปราโมทย์
เชื้อเจริญ   
2.
นายไพรัชช์
แก้ววานิช    
 
3.
นายมกรา
รัศมีมณีกล้า 
 
4.
นายจิรายุสม์
กาญจนินทุ
 
5.
นายสุเมธ
ภูยาธร 
 
6.
นายอุทัย
ทวีวงศ์
 
7.
นายเฉลิม
บุญอาจ 
 
8.
นายอุดม
จำเนียรกุล
 
9.
นายจิตต์
โรจนพงษ์    
 

          
 ต่อมากิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมของกรมไปรษณีย์โทรเลขได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ชื่อว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมไปรษณีย์โทรเลข จำกัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมไปรษณีย์ โทรเลข และการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2520 ถึง พุทธศักราช 2525  และในปีพุทธศักราช 2525 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด” ใช้ชื่อย่อว่า สอ.กสท.และได้ย้ายสถานที่ตั้งจากบางรักมาอยู่ที่อาคารบริหารการสื่อสารแห่งประเทศไทย หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อปีพุทธศักราช 2529  ต่อมาในปีพุทธศักราช  2533 คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างอาคารเป็นของตนเอง เนื่องจากกิจการ ได้เจริญเติบโต และขยายตัวมาโดยตลอด จึงได้ออกแบบก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้นตั้งอยู่ในบริเวณการสื่อสารแห่งประเทศไทย หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีนายศรีภูมิ  ศุขเนตร  เป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ได้เริ่มปฏิบัติงานพร้อมให้บริการสมาชิกในอาคารใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2534  จนถึงปัจจุบัน 

             ในส่วนของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการดำเนินการนั้น  คณะกรรมการดำเนินการมาจากการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งครั้งแรกๆ ที่ผ่านมา สมาชิกจะเป็นผู้เสนอชื่อและนับคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ต่อมาได้มีการพัฒนา ให้เป็นระบบประชาธิปไตยมากขึ้น วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการจะดำเนินการโดยใช้วิธีเข้าคูหาเลือกตั้ง เว้นแต่ การเลือกตั้งประธานกรรมการจะดำเนินการโดยสมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่และทำการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามที่ข้อบังคับกำหนด สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จำกัด
ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมี  ดังนี้
1.
นายศรีภูมิ
ศุขเนตร
 
2.
นายประสิทธิ์
สุรสิทธิ์
 
3.
นายเชาว์
ทองมา
 
4.
นายศักดิ์ศิริ
มากศิริ
 
5.
นายถาวร
เยาวขันธ์
 
6.
นายธีระพงศ์
สุทธินนท์
 
7.
นายสมชัย
เรี่ยวพานิชกุล
 
8.
นายออมสิน
ชีวะพฤกษ์
 
9.
นายวุฒิพงษ์ 
โมฬีชาติ
 
10 นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ  
11 นายณรงค์ เรืองวิไล  
12 นายพายัพ ไตรยวงค์  
13 นายชาลี บุญเรือง คนปัจจุบัน

 

คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินการของคณะต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือนประกอบด้วย อนุกรรมการแต่ละคณะดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ
  2. คณะอนุกรรมการเงินกู้
  3. คณะอนุกรรมการศึกษา  และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการประกอบด้วย ผู้จัดการ ,ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่รวม 84 คน
สำหรับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1.
นายบัญชา
สุทธยาคม 
พุทธศักราช 2512   ถึง พุทธศักราช 2514
2.
นางลัดดา แก้วกาญจน์     พุทธศักราช  2514  ถึง พุทธศักราช 2517
3.
นายนิรันดร์  ศิลปพิบูลย์   พุทธศักราช  2517  ถึง พุทธศักราช 2533
4.
นายศักดิ์ศิริ มากศิริ    พุทธศักราช  2533  ถึง พุทธศักราช 2537
5.
นายปราโมทย์ คุ้มถนอม  พุทธศักราช  2537  ถึง พุทธศักราช 2549 
6.
นายสมโภชน์ บุญมาก พุทธศักราช  2550  ถึง พุทธศักราช 2554
7 นายมรุต หมุดเพ็ชร์ พุทธศักราช  2555  ถึง ปัจจุบัน

ผู้จัดการคนปัจจุบัน นายมรุต หมุดเพ็ชร์     ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  1  มกราคม  2555 
และมีผู้ช่วยผู้จัดการ 3 ฝ่ายดังนี้

1.
น.ส.กนกพร
มังคละภาณุพงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.
นางสมรัก
สัมพันธ์เวชกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
3.
น.ส.นลินพร
อิ่มเอม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการรับฝาก – ถอนเงิน  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
     1.1 เงินฝากประเภทออมทรัพย์
     1.2 เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
     1.3 เงินฝากประเภทประจำ
     1.4 เงินฝากประเภทประจำสินเพิ่มพูน และตั๋วสัญญาใช้เงิน
ซึ่ง สอ.กสท. ได้มีการส่งเสริมการออมโดยการระดมเงินฝากจากสมาชิก

2. ด้านการให้เงินกู้แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้
     2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   
     2.2 เงินกู้สามัญ  (หุ้น,  มีหนี้,  ไม่มีหนี้)
     2.3 เงินกู้พิเศษแบ่งออกเป็นเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์   เพื่อยานพาหนะ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

3. ด้านสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด มีสวัสดิการให้แก่สมาชิกดังต่อไปนี้
     3.1 มอบทุนการศึกษาบุตรแก่บุตรสมาชิก
     3.2 จัดประชุมสัมมนาสมาชิก  เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และมีความเข้าใจในอุดมการณ์สหกรณ์ 
           ระเบียบ ข้อบังคับมากขึ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     3.3 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกและคู่สมรสถึงแก่กรรม
     3.4 จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์กรณีประสบภัยพิบัติ


                การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแล้วยังมีการดำเนินงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีตามข้อบังคับ คือการประชุมใหญ่สามัญ และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในส่วนของฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานตามแผนภูมิโครงสร้างรวมทั้งสิ้น  15  แผนก  โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการรับผิดชอบตามสายงานดังนี้
1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ดูแล แผนกเลขานุการ,  แผนกธุรการ,  แผนกนิติการ, แผนกประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและการสัมมนา และแผนกสวัสดิการสมาชิก
2.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ดูแล แผนกการเงิน, แผนกบัญชี, แผนกเงินฝาก, แผนกประมวลผล
3.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ดูแลแผนกเงินกู้สามัญ, แผนกเงินกู้พิเศษ, แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน,  แผนกทะเบียนหุ้น – หนี้, แผนกติดตามและตรวจสอบงานประกันเงินกู้

4. แผนกตรวจสอบ ขึ้นตรงต่อผู้จัดการ

                ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 ถึงปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เจริญก้าวหน้า มาตามลำดับจากจำนวนสมาชิก 375 คน ทุนเรือนหุ้น  32,930 บาท  ณ วันนี้มีจำนวน สมาชิก 24,000 คนเศษ ทุนเรือนหุ้นกว่า 6 ,600 ล้านบาทเศษเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศมีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำจำนวน  68 คน ซึ่งมีการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม และสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่น ทุกปี มีความตั้งใจในการให้บริการมวลสมาชิกเป็นอย่างดี ประกอบกับระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัยมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้านต่าง ๆ และการให้บริการสมาชิกเป็นไปด้วย ความรวดเร็วยิ่งขึ้น

                ผลแห่งความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัดเกิดจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากมวลสมาชิกในการใช้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มหุ้น การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน การฝากเงิน และการกู้เงิน ตลอดจนการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และความตั้งใจปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ สอ.กสท. เติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นหลักประกันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง  สืบไป  “สวัสดี”

ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์
               ตราของสหกรณ์ เป็นรูปตราวงกลมซ้อนกัน 2 วง เส้นรอบวงแต่ละวงเป็นเส้นคู่ภายในวงกลม
ด้านนอก มีข้อความว่า"สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด" อยู่ด้านบน และรูปลายไทย อยู่ด้านล่าง ภายในวงกลมด้านในมีตราสัญลักษณ์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยอยู่ตรงกลางและรูปต้นสน
อันหมายถึงความเป็นปึกแผ่น แข็งแรง ทนทาน อยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน
 
 
 
 
 

All Right Reserved @ 2008, สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2104-4344 โทรสาร 0-2104-4344 ต่อ 1333

หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการ
ภาพกิจกรรม

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฯ

การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
สถานที่ตั้ง
SITE MAP
ติดต่อเรา
 
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.00 %
ประจำ 12 เดือน
2.00%
ประจำ 24 เดือน
2.25 %
ปันผลทวีคูณ 2.50 %
มีผล 1พ.ค.63เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.50 %
กู้พิเศษ 5.25 %
กู้ฉุกเฉิน 5.50 %