THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LTD.
Website Title

ฝ่ายบริหาร

 
 

 

 

นายมรุต หมุดเพ็ชร์

ผู้จัดการ

063 - 2046007 (โทร : 1101)

 

 

 

นางสมรัก สัมพันธ์เวชกุล

(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ)

063 - 2046009 (โทร : 1104)

น.ส.นลินพร อิ่มเอม

(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ)

063 - 2046010 (โทร : 1103)

น.ส.กนกพร มังคละภาณุพงศ์

(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

063 - 2046008 (โทร : 1102)

  แผนกเงินกู้สามัญ  
     

สุคนธรส บุญยัง

หัวหน้าแผนก

063 - 2046033 (โทร : 1201)

นิรมาน เปี่ยมปิ่นวงศ์

063 - 2046035 (โทร : 1205)

เขต 2 และเขต3

กฤษณา อู่ทอง

063 - 2046036 (โทร : 1204)

เขต 5 และเขต 7

หนึ่งฤทัย บุญสุภา

063 - 2046037 (โทร : 1204)

เขต 6

ภาวิน ทองแย้ม

063 - 2046042 (โทร : 1204)

เขต 1 และเขต 9

ชัชวาล ขาวขุนชิต

063 - 2046041 (โทร : 1207)

กรุงเทพและปริมณฑล

 

 

 

จีรณา สุขเกษม

063 - 2046039 (โทร : 1208)

กรุงเทพและปริมณฑล

 

อนุรักษ์ สุยสำอางค์

063 - 2046040 (โทร : 1206)

กรุงเทพและปริมณฑล

 

 

 

นรมน การสะสม

063 - 2046036 (โทร : 1202)

เขต 3 และเขต 5

วรรณณิศา โคตรภูธร

063 - 2046038 (โทร : 1203)

เขต 4 และเขต 8

  แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
     

วิลาวรรณ ชินสมบูรณ์

ร/ก หัวหน้าแผนก

063 - 2046046 (โทร : 1301)

สุรทิน อิ้งจะนิล

063 - 2046048 (โทร : 1304)

กรุงเทพและปริมณฑล

จิรปรียา หุนกระโทก

063 - 2046049 (โทร : 1305)

กรุงเทพและปริมณฑล

จันตนา ปุ่นปฐม

063 - 2046050 (โทร : 1302)

ส่วนภูมิภาค

 

สมวลี เนียมณรงค์

063 - 2046047 (โทร : 1303)

ส่วนภูมิภาค

 

นิติญาภรณ์ ขุนสุนทร

063 - 2046051 (โทร : 1305)

กรุงเทพและปริมณฑล

 

  แผนกเงินกู้พิเศษ  
     

พรรณราย ธารธรรมวงศ์

หัวหน้าแผนก

063 - 2046043 (โทร : 1121)

ศิวกร สุทธิคีรี

063 - 2046044 (โทร : 1122)

ณัฐวัฒน์ ยุทธประเสริฐ

063 - 2046045 (โทร : 1122)

  แผนกทะเบียนหุ้น-หนี้  
   

อรรถพร มากศิริ

หัวหน้าแผนก

063 - 2046052 (โทร : 1401)

พนิตตา โสหา

(โทร : 1402)

ปุณยนุช เกษรา

063 - 2046053 (โทร : 1403)

 

 

 

อภิศรา ศรีวรรณ

063 - 2046054 (โทร : 1404)

ประภาวัลย์ อยู่รุ่งเรือง

(โทร : 1404)

แผนกติดตามและเร่งรัดหนี้
     
   
 

สุริษา แต่งตั้ง

หัวหน้าแผนก

โทร : 1405

 

รณยศ เกียรติวานิชกุล

โทร : 1405

กมลวรรณ วงษ์วิลาศ

063 - 2046056 (โทร:1405)

วิภา สิงห์เถื่อน

โทร : 1405

 

 

 

  แผนกเงินฝาก  
     
   

 

ขวัญหทัย แสงเงินอ่อน

หัวหน้าแผนก

063 - 2046026 (โทร :1161)

 

นภัทร โพธิบุตร

063 - 2046027 (โทร : 1162)

 

ศรนรินทร์ บุญญานิตย์

(โทร : 1162)

 

อนัญพร วรยศ

(โทร : 1162)

 

  แผนกประชาสัมพันธ์  
   

โกลัญญา เตวิชทักดนัย

หัวหน้าแผนก

063-2046018 (โทร:1151)

อภิญญา ด้วงเพ็งรักษ์

(โทร :1100, 0)

วิชชุดา หมุดเพ็ชร์

(โทร : 1152)

 

 

 

 

     
  แผนกสวัสดิการสมาชิก  
     

ธิดารัตน์ ณ สงขลา

ร/ก หัวหน้าแผนก

063 - 2046019 (โทร : 1141)

กฤศ์ภิมณฑ์ อดิสวงษ์สกุล

(โทร : 1142)

จิตรารจิส ควรคิด

(โทร : 1142)

  แผนกการเงิน  
   
 

ขวัญเงิน ปานเอม

หัวหน้าแผนก

063 - 2046020 (โทร:1171)

 

อัจฉรา จิตรอำไพ

(หน้าเคาน์เตอร์)

ชลธิชา ศุภโชครังสรรค์

(1172)

กุลนันท์ พินชัยศรี

(โทร : 1172)

ดลยา สะมันยี

063 - 2046021 (โทร : 1172)

ภัทรียา เอื้อวงศ์อารี

063 - 2046022 (โทร : 1173)

รุ่งอรุณ รักวีรธรรม

063 - 2046023 (โทร : 1173)

     

 

 

 

 

  แผนกตรวจสอบ  
     

มณฑาทิพย์ งามกาละ

ร/ก หัวหน้าแผนก

063 - 2046011 (โทร : 1111)

 

กรรณิกา ธำรงทอง

(โทร : 1112)

กชมล นัญประภรณ

(โทร : 1112)

  แผนกบัญชี  
   

วิรัตน์ ด้วงเพ็งรักษ์

หัวหน้าแผนก

063 - 2046024 (โทร : 1131)

กานดา อุสาหะ

063 - 2046025 (โทร : 1133)

ดาริกา ทองสุข

(โทร : 1133)

 

 

สุภารัตน์ ภูเจริญ

(โทร : 1132)

นายพันศักดิ์ กะลัมพะวณิช

(โทร :1133)

     
  แผนกเลขานุการ  
     

พันธ์ธิดา พฤกษุโช

(หัวหน้าแผนกเลขา)

063 - 2046012 (โทร : 1601)

ปิยะธิดา มานะปิยะ

(โทร : 1603)

รัชนี ชินทองคำ

(โทร : 1604)

 

 

 
 

ขวัญทิชา สายสุมาลย

(โทร : 1602)

 

 

 

 

  แผนกธุรการ  
     

ญานิสา สุวรรณกษาปณ์

หัวหน้าแผนก

063-2046013 (โทร : 1501)

นันทพร โชติกะสุภา

063 - 2046014 (โทร : 1701)

พรรษ์นรา แสงสุริยา

063 - 2046016 (โทร :1504)

มัตติกร นาคกล่อม

063 - 2046015 (โทร : 1502)

มนตรี อาภาผล

โทร :1505

ราตรี พินชัยศรี

(โทร : 1701)

 

นายกฤษดา ทองคำพันธ์

(โทร : 1505)

 

 

มงคล สะมันยี

(โทร : 1505)

ศรินทร สุขขี

(โทร : 1504)

 

 

 

 
 

 

 
  แผนกนิติการ  
     

อมรศักดิ์ วงษ์วิลาศ

หัวหน้าแผนก

063 - 2046017 (โทร :1901 )

ศรชัย ผากา

(โทร : 1902)

ดำรงศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์

(โทร : 1902)

 

 

 

 

 

 
  แผนกประมวลผล  
     

นวลจันทร์ ปรุงสุคนธ์

หัวหน้าแผนก

063 - 2046028 (โทร : 1801)

จิรัชยา แสงเสนาะ

063 - 2046029(โทร : 1802)

สุชน กรกระโทก

063 - 2046031 (โทร : 1804)

     

สมมาตร แซ่จู

063 - 2046030 (โทร : 1803)

รวิวรรณ เขียวสระคู

063 - 2046032 (โทร : 1804)

ว่าที่ร.ค.ชัยวัฒน์ ทวีผล

(โทร : 1802)

รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าหน้าที่สอ.กสท

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าหน้าที่สอ.กสท. (เวลา 08.30 น.-16.30 น.)

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง (ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ)
   

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ปณท จำนวน 4 หมายเลข ได้แก่
0-2831-3682 น.ส.ญานิสา สุวรรณกษาปณ์ หัวหน้าแผนกธุรการ
0-2831-3827 น.ส.กฤษณา อู่ทอง แผนกเงินกู้สามัญ
0-2831-3828 น.ส.จันตนา ปุ่นปฐม แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
0-2831-3829 นายอรรถพร มากศิริ หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น
     
หมายเลขโทรศัพท์ภายในของ กสท จำนวน 8 หมายเลข ได้แก่
0-2104-4691 ผจก.สอ.กสท.  
0-2104-1103 ผช.ผจก.(อ)  
0-2104-4689 ผช.ผจก(ง)  
0-2104-4690 ผช.ผจก(ส)  
0-2104-4225 นายอรรถพร มากศิริ หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น
0-2104-4244 นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน หัวหน้าแผนกเงินฝาก
0-2104-4621 น.ส.สุคนธรส บุญยัง หัวหน้าแผนกเงินกู้สามัญ
0-2104-4227 หมายเลขเครื่องโทรสารชั้น 1  
0-2104-4232 บริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด  

 

 

 

 


All Right Reserved @ 2008, สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2104-4344 โทรสาร 0-2104-4344 ต่อ 1333

หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการ
ส่วนงาน
ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
สถานที่ตั้ง
SITE MAP
ติดต่อเรา
 
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
3.00 %
ประจำ 24 เดือน
3.25 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 14 ก.ย.61เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ
5.50 %
กู้ฉุกเฉิน
5.75 %