แบบฟอร์ม >> ฌาปนกิจ สสอร./สส.ชสอ.

หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.อร / สส.ชสอ

 

เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)

 

 

ประกาศเรื่องขยายเวลาการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ (สสอร.) กรณีพิเศษ อายุ 57 - 60 ป(13/8/2562)

 

ประกาศเรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563 (อายุไม่เกิน 56 ปี)

 

***ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 30 วัน***

***ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความในใบสมัคร***

 

ใบสำคัญจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.2560

   
   
 

การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.)

 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ (สส.ชสอ.)

  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ(สส.ชสอ.)
 

ใบสำคัญจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
(แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2560)

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.50%
  • ประจำ24เดือน 2.75%
  • มีผล15ส.ค.62เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf