แบบฟอร์ม >> ฌาปนกิจ สสอร./สส.ชสอ.

หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.อร / สส.ชสอ

 

เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รอบที่ 3/2564 ถึงรอบที่ 2/2565 (อายุไม่เกิน 55 ปี)

 

***ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 30 วัน***

***ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความในใบสมัคร***

ใบสำคัญจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทยพ.ศ.2560

   
   
   
 

การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.)

ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.อายุไม่เกิน 55 ปี สมาคมเาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(สส.ชสอ.) รอบที่ 3/2564 ถึง รอบที่ 2/2565 (ตั้งแต่ 1ม.ค.2564-31ธ.ค.2564)

ใบสำคัญจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยพ.ศ.2559(แก้ไขครั้งที่3พ.ศ.2560)

 

ศูนย์ประสานงานสอ.กสท.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(สสอร.)

ศูนย์ประสานงาน สอ.กสท.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.)
มอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต

 

 

 

  

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล 8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf