วิธีคำนวณปันผล

ตัวอย่าง นายยิ้มมียอดเงินทุนเรือนหุ้นยกมกจากปี 2557 จำนวน 120,000 บ. ตลอดปี 2558 นายยิ้มส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ 1,000 บ. ฉะนั้น นายยิ้มจะมียอดทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ (120,000+(1,000 x 12 = 12,000)) = 132,000 บาท

สมมติ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 6.00 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 6.00

วิธีคำนวณ เงินปันผล

= ทุนเรือนหุ้น x (อัตราปันผล/100) x (ระยะเวลา (จำนวนเดือน)/จำนวนเดือน(ในปี))

 

วัน เดือน ปี

ทุนเรือนหุ้น

(บาท)

การคำนวณเงินปันผล

(อัตราร้อยละ 6.00)

เงินปันผลที่ได้รับ

(บาท)

31 ม.ค.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 11

100 x 12

55
29 ก.พ.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 10

100 x 12

50
31 มี.ค.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 9

100 x 12

45
30 เม.ย.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 8

100 x 12

40
31 พ.ค.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 7

100 x 12

35
30 มิ.ย.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 6

100 x 12

30
31 ก.ค.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 5

100 x 12

25
31 ส.ค.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 4

100 x 12

20
30 ก.ย.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 3

100 x 12

15
31 ต.ค.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 2

100 x 12

10
30 พ.ย.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 1

100 x 12

5
31 ธ.ค.2558 1,000

1,000 x 6.00 x 0

100 x 12

0
รวม
12,000
เงินปันผล
330

จากตัวอย่าง

ทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 2557 จำนวน 120,000 บาท จะได้รับเงินปันผล = 120,000 x 6.00% =7,200 บาท ดังนั้น นายยิ้มจะได้รับเงินปันผลเป็นเงิน 7,530 บาท

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf