แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (12 เท่าของเงินเดือน)

  บันทึกขอส่งเงินต้นและให้หักเงินประจำเดือนชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.58-303)
 

บันทึกหนังสือมอบฉันทะรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(สอ.58-304)

  หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
 

บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้

  หนังสือขอยืนยันและรับทราบการค้ำประกัน (กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนฯ , ผู้กู้มีหมายบังคับคดี)
 

เอกสารประกอบคำขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉูกเฉิน (12 เท่าของเงินเดือน)

1. คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.58-301 (หน้า 1) สอ.62-302 (หน้า2))

2. สำเนาบัตรประจำตัว (ผู้กู้และผู้ค้ำ) อย่างละ 1 แผ่น

3.สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. บันทึกขอส่งเงินต้นและให้หักเงินประจำเดือนชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.58-303)

5.บันทึกหนังสือมอบฉันทะรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีมอบฉันทะ

6. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง จำนวน 2 แผ่น

7. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

  หนังสือรับทราบและยินยอมให้ผู้กู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ฯ
    กู้เงินตามประกาศฯโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเหตุจาเป็น สอ.กสท.
  หนังสือขอยืนยันและรับทราบการค้ำประกัน (กรณีผู้กู้เงินเดือนเหลือน้อยกว่า 30%, ผู้กู้ใกล้จะเกษียณฯ , ผู้กู้ลาออกจากกองทุนฯ , ผู้กู้มีหมายบังคับคดี)
  แบบฟอร์มหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
  หนังสือยินยอมผู้กู้
  หนังสือมอบฉันทะ
  บันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค้ำประกันเงินกู้ (สำหรับกู้หุ้น)
 

คำแนะนำ เพื่อความรวดเร็วในการกู้เงินโปรดจัดเตรียมและเรียงเอกสารเงินกู้สามัญดังนี้

เอกสารผู้กู้

- แบบแจ้งให้ สอ.กสท. จ่ายเงินกู้สามัญ

- คำขอกู้เงินสามัญ(ชนิดมีหนี้(สีขาว), ไม่มีหนี้(สีเหลือง), กู้หุ้น(สีชมพู))

- หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 2 ฉบับ

- หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง 2 ฉบับ

- หนังสือยินยอมผู้กู้

- สลิปเงินเดือนตัวจริง (ใช้เดือนปัจจุบัน) กรณีสำเนาให้ผู้บังคับบัญชารับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรผู้กู้ (บัตรสมาชิกสอ.กสท.,บัตรประชาชน.บัตรพนักงานที่ไม่หมดอายุ ) 1ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้ 1 ฉบับ (คู่สมรสรับรองสำเนาในใบเดียวกัน กรณีชื่อ/สกุลไม่ตรงกับทะเบียนสมรส กรุราแนบใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลมาพร้อมกันด้วย)

เอกสารผู้ค้ำประกันฯ

- หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ (ใช้ตามจำนวนผู้ค้ำฯ)

- สำเนาบัตรผู้ค้ำฯ(บัตรสมาชิกสอ.กสท.,บัตรประชาชน.บัตรพนักงานที่ไม่หมดอายุ ) 1ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ 1 ฉบับ

** เอกสารสำเนาต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

** สัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันจะต้องไม่มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า ใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ พ.ศ.2558   (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป) >>คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่<<

 

เอกสารรับทราบเงื่อนไขและสิทธิต่างๆ สำหรับการกู้รวมหนี้ฯ

หนังสือรับทราบและยินยอมให้ผู้กู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ฯ   กู้เงินตามประกาศฯโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น สอ.กสท.

 

 

แบบฟอร์มคำขอผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ (ขอผ่อนผันการชำระเงินต้น)

คำขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (รายสัญญา)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นและเงินกู้สามัญ

แบบฟอร์มขอผ่อนผันชำระเงินกู้สามัญ (กรณีผู้กู้เงินเดือนเหลือน้อยกว่า 30%, ผู้กู้ใกล้จะเกษียณฯ , ผู้กู้ลาออกจากกองทุนฯ , ผู้กู้มีหมายบังคับคดี)

 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษ

  คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์       
 

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการการลงทุนประกอบอาชีพ

  คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ
  >>ข้อควรทราบสำหรับสมาชิกกู้พิเศษและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ<<
 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงการประกันฯ

 

คำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม (10/8/2563)

  ->ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต (สำหรับสมาชิก สอ.กสท.)

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล 8เม.ย.63
    เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf