แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  บันทึกขอส่งเงินต้นและให้หักเงินประจำเดือนชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.58-303)
 

บันทึกหนังสือมอบฉันทะรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(สอ.58-304)

 

หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง

เอกสารประกอบคำขอกู้

1. คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.58-301, สอ.58-302)

2. หนังสือมอบฉันทะรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.58-304)

3. สำเนาบัตรประจำตัว (ผู้กู้และผู้ค้ำ) อย่างละ 1 แผ่น

4. สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.บันทึกขอส่งเงินต้นและให้หักเงินประจำเดือนชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (สอ.58-303)

6. บันทึกหนังสือมอบฉันทะรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(สอ.58-304) กรณีมอบฉันทะ

 

แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM)

 

ระเบียบ สอกสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2พ.ศ.2559)

 

ระเบียบ สอกสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2558

 

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (เริ่ม 1 มิถุนายน 2559)

 

1. แบบวงเงินกู้ไม่เกินมูลค่าของทุนเรือนหุ้น

  - คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มแบบวงเงินกู้หมุนเวียนสัญญาต่อเนื่อง

   (วงเงินไม่เกินมูลค่าของทุนเรือนหุ้น) (สอ.58-305,306)
  - สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มแบบวงเงินกู้หมุนเวียนสัญญาต่อเนื่อง

   (วงเงินไม่เกินมูลค่าของทุนเรือนหุ้น) (สอ.58-307)

2. แบบบุคคลค้ำประกัน

  - คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มแบบวงเงินหมุนเวียน (บุคคลค้ำประกัน) (สอ.58-308)
  - สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (บุคคลค้ำประกัน) (สอ.58-309)

  - หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (สอ.58-310)

 3.เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม

 

>> ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย <<

          - การถอนเงิน

          - การฝากเงินฝาก

          - การสอบถามยอด

 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

 

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (7/9/61)

       ->ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครอง1 ปี บริษัท FWD (สำหรับสมาขิก)

 

หนังสือรับทราบและยินยอมให้ผู้กู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ฯ
    กู้เงินตามประกาศฯโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเหตุจาเป็น สอ.กสท.

 

หนังสือสัญญากู้เงินสามัญ (สอ.58-203)

  หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  แบบแจ้งให้ สอ.กสท. จ่ายเงินกู้สามัญ
  คำขอกู้เงินสามัญ(ชนิดมีหนี้(สีขาว), ไม่มีหนี้(สีเหลือง), กู้หุ้น(สีขมพู))
  หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 2 ฉบับ
  หนังสือขอยืนยันและรับทราบการค้ำประกัน
  แบบฟอร์มหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
  หนังสือยินยอมผู้กู้
  หนังสือมอบฉันทะ
  บันทึกรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้และขอยืนยันการค้ำประกันเงินกู้ (สำหรับกู้หุ้น)
   
 

คำแนะนำ เพื่อความรวดเร็วในการกู้เงินโปรดจัดเตรียมและเรียงเอกสารเงินกู้สามัญดังนี้

- แบบแจ้งให้ สอ.กสท. จ่ายเงินกู้สามัญ

- คำขอกู้เงินสามัญ(ชนิดมีหนี้(สีขาว), ไม่มีหนี้(สีเหลือง), กู้หุ้น(สีชมพู))

- หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 2 ฉบับ

- หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง

- หนังสือยินยอมผู้กู้

- สลิปเงินเดือนตัวจริง (ใช้เดือนปัจจุบัน)

- สำเนาบัตรผู้กู้ (บัตรสมาชิกสอ.กสท.,บัตรประชาชน.บัตรพนักงานที่ไม่หมดอายุ ) 1ฉบับ

- สำเนาทะเบียนผู้กู้ 1 ฉบับ

- หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ (ใช้ตามจำนวนผู้ค้ำฯ)

- สำเนาบัตรผู้ค้ำฯ(บัตรสมาชิกสอ.กสท.,บัตรประชาชน.บัตรพนักงานที่ไม่หมดอายุ ) 1ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ 1 ฉบับ

** เอกสารสำเนาต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

** สัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันจะต้องไม่มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า ใดๆ ทั้งสิ้น

 

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ พ.ศ.2558   (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป) >>คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่<<

        เอกสารรับทราบเงื่อนไขและสิทธิต่างๆ สำหรับการกู้รวมหนี้ฯ

       หนังสือรับทราบและยินยอมให้ผู้กู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ฯ   กู้เงินตามประกาศฯโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเหตุจาเป็น สอ.กสท.

 

แบบฟอร์มคำขอผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นและเงินกู้สามัญ

  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นหรือขอเปลี่ยนแปลงการส่งต้นเงินกู้สามัญ
 

 

แบบฟอร์มขอผ่อนผันชำระเงินกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกผู้ใกล้เกษียณอายุ)

  แบบฟอร์มขอผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นเงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
   

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษ

  คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์       
 

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการการลงทุนประกอบอาชีพ

  คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ
  >>ข้อควรทราบสำหรับสมาชิกกู้พิเศษและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ<<
 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

 

แบบฟอร์มคำขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค้ำประกัน

- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (7/9/61)

       ->ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครอง1 ปี บริษัท FWD (สำหรับสมาขิก)

 

บริษัทประกันฯ (กรณี Refinance ใหม่) เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

   - แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตฯ

 

 

แบบฟอร์มโครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ (เงินกู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต)

     - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 

แบบฟอร์มยกเลิกโครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ (เงินกู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต)

   - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

 

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

 

 

 

   

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 3.00%
  • ประจำ24เดือน 3.25%
  • มีผล 14 ก.ย.61
    เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf