วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ข่าวพิเศษ

                    การบริหารจัดการหนี้ พ.ศ.2562

คำขอ/หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ในฐานผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันรายสัญญา

 

                   โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันฯ พ.ศ.2562

คำขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (รายสัญญา)

 

 

 

               การชำระหนี้และโอนเงินผ่าน Krungthai Next

ขั้นตอนการชำระเงินกู้และโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Next

 

 

                    การใช้งาน Application สอ.กสท.

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ หมายเลข 063-2046028 - 32

 

 

     การใช้บริการ ATM ธนาคารกรุงไทย

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงไทย

          - การถอนเงิน

          - การฝากเงินฝาก

          - การสอบถามยอด

 

 

     การสมัครใช้งานระบบ SMS (ฟรี!)

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้

ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS

1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก  สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 


ประกาศ

 

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้รับจ้างทำของ(จ้างเหมา) เพื่อปฏิบ้ติงานเป็นการชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17/1/2563)

ประกาศเรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

ประกาศเรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 (10/1/2563)
ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้เพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ.2563(10/1/2563)
ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้ไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ (10/1/2563)
ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. และ สสอร.
(10/1/2563)

ประกาศเรื่องประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.อายุไม่เกิน55ปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ขสอ.) (รับสมัคร 1ม.ค.-31ธ.ค.2563)

ประกาศโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ตารางผ่อนชำระโครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม 26/12/2562

ประกาศยกเลิกการให้บริการเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กสท.ประจำปี 2563

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและการค้ำประกัน (10/10/2562)
ประกาศเรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2562 (10/10/2562)

ประกาศเรื่องผลการคัดสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 (10/10/2562)

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแบบหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่1ต.ค.2562เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องการทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องประกอบคำขอกู้สำหรับเงินกู้ทุกประเภท(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1ต.ค.2562 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. และ สสอร. (9/8/2562)
ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณ (9/8/2562)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ทั้งนี้ตั้งแต่ 15/8/2562 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุขปี 2562

ประกาศเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ.2562

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ.2562 (22/3/2562)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกันสำหรับสมาชิก ตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไป (22/3/2562)

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (22/3/2562)

ประกาศเรื่องงดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน (งดจำหน่ายตั๋วสัญญาฯตั้งแต่ 6/11/2561 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 14/9/61)

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (7/9/61)

       ->ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครอง1 ปี บริษัท FWD (สำหรับสมาขิก)

ประกาศเรื่องแจ้งเวลางดการให้บริการฝาก-ถอนเงินและบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มผ่านตู้เอทีเอ็ม(ATM)ธนาคารกรุงไทย

ประกาศเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้กู้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)

ประกาศเรื่องแนบหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องประกอบคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องแต่งตั้งสมาชิกผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำหน่วยงานพ.ศ.2560 (30/11/2560)

ประกาศเรื่องตัวแทนสมาชิก (14/9/2560)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ (18 ก.ค.60)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.2560 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (5/4/2560)

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (5/4/2560)

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (13/7/2559)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บ.(ตั้งแต่ 7/4/2560 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องยกเลิกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์(กู้สามัญแบบเข้าโครงการประกันฯใช้เอกสารฉบับใหม่ตั้งแต่30พ.ย.59 เป็นต้นไป) >>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่<<

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องยกเลิกการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ (19 ก.ย.59)
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (19 ก.ย.59)

ประกาศเรื่องยกเลิกการถอนหุ้นของสมาชิกคืนในระหว่างที่ยังคงสมาชิกภาพ

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2558 (กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนฯ)

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ พ.ศ.2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 53612 เป็นต้นไป (7ก.ค.58)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (22 พ.ย. 2556)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

 

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้

 


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี   
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

คำแนะนำการใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Bill Payment)

1. สมาชิกที่ได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

    -> กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก
     -> กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์นำหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก
     -> กรอกรหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. ให้ระบุเลขบัญชีเพิ่มเติม
     -> กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้
     -> กรอกจำนวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง
2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการชำระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก, จำนวนเงิน, และวัตถุประสงค์การชำระเงินให้ถูกต้อง
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ชำระต่อ 1 รายการเท่านั้น
5. สมาชิกสามารถชำระผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกรายการเป็นชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และระบุ Comp Code ของแต่ละธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าใบ Bill Payment
**เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน มาที่ สอ.กสท.**


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่ <<

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

 

 
 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

คำนวณยอดผ่อนชำระ

คลิกเพื่อคำนวณยอดผ่อนชำระเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf