วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ข่าวพิเศษ

 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 

 

                    การบริหารจัดการหนี้ พ.ศ.2562

คำขอ/หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ในฐานผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันรายสัญญา

 

 

               การชำระหนี้และโอนเงินผ่าน Krungthai Next

ขั้นตอนการชำระเงินกู้และโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Next

 

 

                    การใช้งาน Application สอ.กสท.

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ หมายเลข 063-2046028 - 32

 

 

     การใช้บริการ ATM ธนาคารกรุงไทย

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงไทย

          - การถอนเงิน

          - การฝากเงินฝาก

          - การสอบถามยอด

 

 

     การสมัครใช้งานระบบ SMS (ฟรี!)

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้

ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS

1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก  สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 


ประกาศ

 

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็นพ.ศ.2563 เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกเป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 (8/4/2563)

ประกาศเรื่องรับสม้ครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (8/4/2563)

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (7/4/2563)
ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (7/4/2563)
ประกาศเรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปันผลทวีคูณ (7/4/2563)

ประกาศเรื่องโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 (26/3/2563)

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)

ประกาศเรื่องผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2563

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี (4/2/2563)

ประกาศเรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

ประกาศเรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 (10/1/2563)
ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้เพื่อเหตุจำเป็นพ.ศ.2563(10/1/2563)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้ไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ (10/1/2563)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. และ สสอร. (10/1/2563)

ประกาศเรื่องประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.อายุไม่เกิน55ปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (สส.ขสอ.) (รับสมัคร 1ม.ค.-31ธ.ค.2563)

 

-->> คลิกเพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้

 


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี   
    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
    เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.
    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

คำแนะนำการใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Bill Payment)

1. สมาชิกที่ได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

    -> กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก
     -> กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์นำหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก
     -> กรอกรหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. ให้ระบุเลขบัญชีเพิ่มเติม
     -> กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้
     -> กรอกจำนวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง
2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการชำระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก, จำนวนเงิน, และวัตถุประสงค์การชำระเงินให้ถูกต้อง
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ชำระต่อ 1 รายการเท่านั้น
5. สมาชิกสามารถชำระผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกรายการเป็นชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และระบุ Comp Code ของแต่ละธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าใบ Bill Payment
**เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน มาที่ สอ.กสท.**


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่ <<

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์โครงการประกันภัยผู้ค้ำฯ

บันทึกข้อตกลงโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันประเภทเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (บ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฯ)

 

 

แบบฟอร์มคำขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู้ค้ำประกัน

            -> บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

ประกาศเรื่องอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม (7/9/61)

           ->ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครอง1 ปี บริษัท FWD (สำหรับสมาขิก)

 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

คำนวณยอดผ่อนชำระ

คลิกเพื่อคำนวณยอดผ่อนชำระเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED.
99 Chaengwattna Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
Tel. (+66)2-1044344 Fax. (+66)2-1044344 ext 1333
E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf