ข่าวพิเศษ!...เรื่องสอ.กสท.ยืนยันไม่ได้ลงทุนกับ บมจ.การบินไทย เพื่อมิให้สมาชิกเกิดความสับสันและวิตกกังวล สอ.กสท. ขอแจ้งยืนยันให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า "สอ.กสท.ไม่มีการลงทุนกับ บมจ.การบินไทย แต่อย่างใด"

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเอื้ออาทรต่อชุมชน"

 

พันธกิจ (Mission)


1.)  สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
2.)  เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
3.)  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
5.)  พัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
6.)  ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์ (Objective)


1.)  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ทั้งด้านการออมและการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก
2.)  เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
3.)  เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นองค์การที่เข้มแข็งมีความมั่นคง และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวของ
4.)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก
5.)  เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์การให้มีทัศนคติที่ดี ประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในงานลดขั้นตอนการทำงาน และปฏิบัติงานด้วยใจรักเพื่อเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจบริการ
6.)  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 

ข่าวพิเศษ

ข่าวพิเศษ (20/7/2564)

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการเงินฝาก-เงินถอน

เพื่อให้การบริการสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สอ.กสท.ขอแนะนำการ
ใช้บริการฝากถอนเงิน ดังนี้

การฝากเงิน ให้ใช้บริการผ่านกรุงไทย Next โดยให้ใส่
ขั้นตอนการโอนเงินผ่าน NEXT ธนาคารกรุงไทย และ

Bill Payment และคำขอใช้บริการถอนหรือโอนเงินฝากโดยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
การถอนเงิน สมาชิกส่งเอกสารหลักฐานถึง สอ.กสท.ดังนี้

1. สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการจะถอน

2. ใบถอนเงิน (กรณีไม่มีใบถอนเงินให้สมาชิกทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน)

3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย รับรองสำเนาถูกต้องข่าวพิเศษ (12/5/2564)

ประกาศ เรื่องประชุมใหญ่วิสามัญสามัญประจำปี ครั้งที่ 1


 

 

ข่าวพิเศษ (20/4/2564)

ประกาศ เรื่องลำดับการหักชำระเงิน

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564


รายละเอียด คลิ๊ก...!!!

 

 

ข่าวพิเศษ (3/7/2563)

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้สามารถตรวจสอบสถานะคำขอกู้ได้แล้ว
ผ่านระบบติดตามงานเงินกู้
POSTCAT COOP E-TRACKING


ข่าวพิเศษ (5/11/2563)

แจ้งสมาชิกเรื่องการเปลี่ยนแบบพิมพ์เงินกู้สามัญใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูู้สามัญ สอ.63-201

หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน สอ.63-202

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ สอ.63-203


รายละเอียดและตัวอย่าง คลิ๊ก...!!!

 

 

 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 

 

                    การบริหารจัดการหนี้ พ.ศ.2562

ระเบียบฯว่าด้วย การบริหารจัดการหนี้ พ.ศ.2562

 

 

               การชำระหนี้และโอนเงินผ่าน Krungthai Next

ขั้นตอนการชำระเงินกู้และโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Next

 

 

                    การใช้งาน Application สอ.กสท.

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ หมายเลข 063-2046028 - 32

 

 

     การใช้บริการ ATM ธนาคารกรุงไทย

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงไทย

          - การถอนเงิน

          - การฝากเงินฝาก

          - การสอบถามยอด

 

 

     การสมัครใช้งานระบบ SMS (ฟรี!)

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้

ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS

1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก  สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 


ประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(23/7/2564)

ปิดทำการ เนื่องจากพบผู้ติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(20/7/2564)

ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564(20/7/2564)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนคุณวุฒิปริญญาโทฯ(15/7/2564)

ประกาศงดเข้าอาคาร สอ.กสท.(2)(14/7/2564)

ประกาศงดเข้าอาคาร สอ.กสท.(1)(13/7/2564)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาโครงการประกันชีวิตสมาชิกผู้กู้เงินสหกรณ์(13/7/2564)

ประกาศขยายระยะเวลาโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ(25/6/2564)

ประกาศขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันพ.ศ.2564(25/6/2564)

ประกาศเรื่องการอนุมัติการเป็นสมาชิกและสมาชิกขาดสมาชิกภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2564(29/6/2564)

ประกาศโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอก3(28/6/2564)

ประกาศ โครงการประกันชีวิตสมาชิกผู้กู้เงินสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคา(25/6/2564)

ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) พ.ศ.2564(24/6/2564)

ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2564(24/6/2564)

ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการหนี้ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2564(24/6/2564)

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกเป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 (วงเงิน 200,000 บาท)(11/6/2564)

ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2564(11/6/2564)

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564(11/6/2564)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท(9/6/2564)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์(1/6/2564)

ประกาศ ปิดทำการเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(28/5/2564)

ประกาศ เรื่องประชุมใหญ่วิสามัญสามัญประจำปี ครั้งที่ 1(12/5/2564)

ประกาศ โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีสมาชิกเป็นโรคติดต่ออันตราย ติดเชื้อโรค COVID-19 ครั้งที่ 2(27/04/2564)

ประกาศ เรื่อง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)(23/04/2564)

ประกาศ เรื่องลำดับการหักชำระเงิน(20/04/2564)

ประกาศ การจ่ายเงินค่าช่วยเหลือตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงอายุประจำปี 2564(09/04/2564)

ประกาศ ผลการยื่นซองประกวดราคาโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ(11/03/2564)

ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563(25/02/2564)

ประกาศ การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้า (เพิ่มเติม)(24/02/2564)

ประกาศ การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้า(18/02/2564)

ประกาศ กกต. สอ.กสท. เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กสท. ประจำปี 2564(11/02/2564)

ประกาศ วันหยุดตามประเพณี เลื่อนวันหยุดชดเชย และวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564(29/01/2564)

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกเป็นกรณ๊พิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19(29/01/2564)

ประกาศ โครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ขยายระยะเวลา)(29/01/2564)

ประกาศ โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2(29/01/2564)

ประกาศอนุมัติการเป็นสมาชิกและสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป(21/01/2564)

ประกาศโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญโดยวิธีประกวดราคา(04/01/2564)

ประกาศโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ.2564(04/01/2564)

ประกาศโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ(04/01/2564)

ประกาศโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2564(04/01/2564)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564(04/12/2563)

 

-->> คลิกเพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้

 


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี

    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.

    ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือนตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

คำแนะนำการใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Bill Payment)

1. สมาชิกที่ได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

    -> กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก
     -> กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์นำหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก
     -> กรอกรหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. ให้ระบุเลขบัญชีเพิ่มเติม
     -> กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้
     -> กรอกจำนวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง
2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการชำระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก, จำนวนเงิน, และวัตถุประสงค์การชำระเงินให้ถูกต้อง
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ชำระต่อ 1 รายการเท่านั้น
5. สมาชิกสามารถชำระผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกรายการเป็นชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และระบุ Comp Code ของแต่ละธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าใบ Bill Payment
**เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน มาที่ สอ.กสท.**


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่ <<

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฯ

แบบฟอร์มคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม                  

->ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต (สำหรับสมาชิก สอ.กสท.)

 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

วิธีคำนวณเงินปันผล

คำนวณยอดผ่อนชำระ

คลิกเพื่อคำนวณยอดผ่อนชำระเงินกู้

วารสารสื่อสัมพันธ์

เอกสารอบรมสัมมนาสมาชิก
ปี 2563

ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED.
99 Chaengwattna Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
Tel. (+66)2-1044344 Fax. (+66)2-1044344 ext 1333
E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf