ข่าวพิเศษ!...เรื่องสอ.กสท.ยืนยันไม่ได้ลงทุนกับ บมจ.การบินไทย เพื่อมิให้สมาชิกเกิดความสับสันและวิตกกังวล สอ.กสท. ขอแจ้งยืนยันให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า "สอ.กสท.ไม่มีการลงทุนกับ บมจ.การบินไทย แต่อย่างใด"

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

"เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นแนวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสมาชิกและสังคม"

 

พันธกิจ


1.)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การให้บริการ การให้สินเชื่อ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบกิจการ และการสอบบัญชี สามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.)  ส่งเสริมการออม การบริหารสินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้เหมาะสม อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
3.) จัดทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ข่าวพิเศษ

ข่าวพิเศษ (25/2/2564)

ถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

รับชมการถ่ายทอด... คลิ๊ก...!!!ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

รายละเอียด... คลิ๊ก...!!!ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สถานที่ประชุม ,กำหนดการ ,ระเบียบวาระการประชุม และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดวาระการประชุม คลิ๊ก...!!!ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หรือ แสกนคิวอาร์โค้ด

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดวาระการประชุม คลิ๊ก...!!!แถลงการณ์ สอ.กสท.
เรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

รายละเอียด คลิ๊ก...!!!ข่าวพิเศษ (3/7/2563)

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้สามารถตรวจสอบสถานะคำขอกู้ได้แล้ว
ผ่านระบบติดตามงานเงินกู้
POSTCAT COOP E-TRACKING


ข่าวพิเศษ (5/11/2563)

แจ้งสมาชิกเรื่องการเปลี่ยนแบบพิมพ์เงินกู้สามัญใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูู้สามัญ สอ.63-201

หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน สอ.63-202

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ สอ.63-203


รายละเอียดและตัวอย่าง คลิ๊ก...!!!

 

 

 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 

 

                    การบริหารจัดการหนี้ พ.ศ.2562

ระเบียบฯว่าด้วย การบริหารจัดการหนี้ พ.ศ.2562

 

 

               การชำระหนี้และโอนเงินผ่าน Krungthai Next

ขั้นตอนการชำระเงินกู้และโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Next

 

 

                    การใช้งาน Application สอ.กสท.

สอ.กสท.ได้พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกสู่ Mobile Device (สำหรับAndriod4.3ขึ้นไป) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและสมัครได้งานได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน<<

มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ หมายเลข 063-2046028 - 32

 

 

     การใช้บริการ ATM ธนาคารกรุงไทย

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ATMของธนาคารกรุงไทย

          - การถอนเงิน

          - การฝากเงินฝาก

          - การสอบถามยอด

 

 

     การสมัครใช้งานระบบ SMS (ฟรี!)

     ด้วยสอ.กสท.ได้พัฒนาระบบ SMS เพื่อส่งข้อความสั้นบริการแก่สมาชิก (ฟรี)ให้ได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการให้บริการต่างๆของ สอ.กสท.ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือโดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข้อความ SMS

ดังนี้

ขั้นตอนการใช้งานระบบ SMS

1.ให้สมาชิกที่ประสงค์สมัครรับSMSแจ้งข่าวสารสหกรณ์สมัครได้ที่         http://s1.postcatsavings.com
2.กรอก user name เป็นหมายเลขสมาชิก 6 หลัก  (เช่น 012345)
3.กรอก Password โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(เช่น  1234XXXXXXXXX)
4. เลือกเมนูสมัครรับ SMS
4.1 เลือก  สมัครรับ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของ สอ.กสท.
4.2 กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก  เลือก --> บันทึก
5. สมาชิกเลือกรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ
หมายเหตุ 

1.กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์0-21044344 ต่อ 1801-1804 หรือ แจ้งหมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประชาชนที่ postcat_coop@postcatsavings.com
2.ให้สมาชิกทำการเปลี่ยนpasswordอย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

** จากนั้นให้สมาชิกทำการเปลี่ยน password อย่างน้อย6หลักด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานต่อไป **

 


ประกาศ

 

ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563(25/02/2564)

ประกาศ การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้า (เพิ่มเติม)(24/02/2564)

ประกาศ การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้า(18/02/2564)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี(18/02/2564)

ประกาศ กกต. สอ.กสท. เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กสท. ประจำปี 2564(11/02/2564)

ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ(3/02/2564)

ประกาศ วันหยุดตามประเพณี เลื่อนวันหยุดชดเชย และวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564(29/01/2564)

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกเป็นกรณ๊พิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19(29/01/2564)

ประกาศ โครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ขยายระยะเวลา)(29/01/2564)

ประกาศ โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2(29/01/2564)

ประกาศอนุมัติการเป็นสมาชิกและสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป(21/01/2564)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ฯ(12/01/2564)

ประกาศโครงการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญโดยวิธีประกวดราคา(04/01/2564)

ประกาศโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ.2564(04/01/2564)

ประกาศโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ(04/01/2564)

ประกาศโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2564(04/01/2564)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564(04/12/2563)

ประกาศเรื่องผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี2563 (16/10/2563)

ประกาศเรื่องโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19(28/9/2563)

ประกาศเรื่องการอนุมัติการเป็นสมาชิกและสมาชิกขาดสมาชิกภาพ(19/8/2563)

ประกาศเรื่องผลการคัดสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี2564

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์(9/7/2563)

ประกาศเรื่องโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุขปี2563(9/7/2563)

ประกาศเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเป็นรายวัน(25/6/2563)

ประกาศเรื่องโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19(ขยายเวลา)(10/6/2563)

ประกาศโครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีสมาชิกเป็นโรคติดต่ออันตรายติดเชื้อโรคCovid19(14/5/63)

ประกาศเรื่องการบันทึกรายการกรณีโอนเงินฝ่ายธนาคาร

ประกาศเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (7/4/2563)
ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (7/4/2563)
ประกาศเรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปันผลทวีคูณ (7/4/2563)

 

-->> คลิกเพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม

 

สอ.กสท. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินนอกสถานที่ดังนี้

 


    ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก ณ ปณ.บางรัก ชั้น 3 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี

    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
      ณ ตึก กสทช. ชั้น 5 ให้บริการทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลาการให้บริการ ระหว่าง 10.00 - 12.00 น.

    ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ตึกโทรคมนาคม 1 ห้อง 111 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือนตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

    กรณีวันไปให้บริการตรงกับวันหยุด สอ.กสท. จะเลื่อนการให้บริการเป็นวันทำการถัดขึ้นมา

     

 

คำแนะนำการใช้ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Bill Payment)

1. สมาชิกที่ได้รับใบ Bill Payment ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

    -> กรอกชื่อ – นามสกุลของสมาชิก ให้ชัดเจน ในช่อง ชื่อ – สกุล สมาชิก
     -> กรอกเลขสมาชิก ในช่อง (Ref1.) โดยใส่เลขศูนย์นำหน้าให้ครบทั้ง 6 หลัก
     -> กรอกรหัสวัตถุประสงค์การชำระเงิน ในช่อง (Ref.2) หากต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.กสท. ให้ระบุเลขบัญชีเพิ่มเติม
     -> กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ในช่อง (Ref.3) เมื่อมีปัญหาสหกรณ์จะได้ติดต่อกลับได้
     -> กรอกจำนวนเงิน เป็นตัวเลข และเป็นตัวอักษร ในช่องว่าง
2. สมาชิกนำใบ Bill Payment ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามที่ระบุไว้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารจะออกสำเนาใบ Pay in Slip พร้อมประทับตราการชำระ ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบชื่อ – สกุล, เลขสมาชิก, จำนวนเงิน, และวัตถุประสงค์การชำระเงินให้ถูกต้อง
4. แบบฟอร์ม 1 ใบ ชำระต่อ 1 รายการเท่านั้น
5. สมาชิกสามารถชำระผ่านเครื่อง ATM หรือ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกรายการเป็นชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และระบุ Comp Code ของแต่ละธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าใบ Bill Payment
**เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่ง Fax สำเนาใบแจ้งการชำระเงิน มาที่ สอ.กสท.**


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่ <<

 

 
 

เอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฯ

แบบฟอร์มคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม                  

->ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต (สำหรับสมาชิก สอ.กสท.)

 
 
 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

คำนวณยอดผ่อนชำระ

คลิกเพื่อคำนวณยอดผ่อนชำระเงินกู้

วารสารสื่อสัมพันธ์

เอกสารอบรมสัมมนาสมาชิก
ปี 2563

ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


จำนวนผู้เยี่ยมชม

lens plus saline solution
free-counter-plus.com


THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED.
99 Chaengwattna Road, Tungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
Tel. (+66)2-1044344 Fax. (+66)2-1044344 ext 1333
E-mail : postcat_coop@postcatsavings.com

บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf