แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สอ.กสท.

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สอ.กสท.

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก (เริ่ม 7/4/2563)

หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์

แบบฟอร์มลาออกจากสมาชิก สอ.กสท.

แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.กสท.

แบบคำร้องขอรับเงินค่าหุ้นและเงินฝาก (เฉพาะผู้รับผลประโยชน์/ทายาทโดยธรรม)

**กรณีพ้นจากการเป็นสมาชิก**

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล 8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf