แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สอ.กสท. (สมัครสมาชิกใหม่)

  ระเบียบสอ.กสท.ว่าด้วยการการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ.กสท.พ.ศ.2556
  ใบสมัครเป็นสมาชิก สอ.กสท.
  หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (กรุณาพิมพ์หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)
 

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

        - ใบฝากเงิน

        - ใบถอนเงิน

  คำขอและคำยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
   
 

 

 

แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.กสท./พ้นสภานภาพสมาชิก/สมาชิกเกษียณอายุ

  หนังสือโอนสิทธิฯ
  ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.กสท.
 

แบบคำร้องขอรับเงินค่าหุ้นและเงินฝาก (เฉพาะผู้รับผลประโยชน์/ทายาทโดยธรรม)

    * กรณีสมาชิกเสียชีวิต/วิกลจริตตาม/เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คำสั่งศาล

   

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.50%
  • ประจำ24เดือน 2.75%
  • มีผล 15ส.ค.62
    เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf