แบบฟอร์ม

มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันฯ / ดำเนินคดีผู้กู้ฯ

 

-> ขอรับสภาพหนี้ในฐานผู้ค้ำประกัน โดยไม่ต้องฟ้องคดี
-> ขอรับสภาพหนี้ในฐานผู้ค้ำประกัน ขอให้ฟ้องคดีและขอสละสิทธิในการยกข้อต่อสู้
-> ขอพักชำระะหนี้ในฐานผู้ค้ำประกันรายเดือนชั่วคราว เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขอให้ฟ้องคดีและสละสิทธิในการยกข้อต่อสู้

              >>คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<<

 

แบบฟอร์มขอผ่อนผันชำระหนี้กรณีสมาชิกที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

              >> คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม <<

 

แบบฟอร์มขอให้ฟ้องดำเนินคดีผู้กู้ / ทายาทผู้กู้

 

การปรับโครงสร้างหนี้

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้
คำขอปรับโครงสร้างหนี้
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ผู้กู้)
หนังสือยินยอมให้หักเงิน
หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง (2แผ่น)
แบบฟอร์มสำหรับผู้ค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกันการปรับโครงสร้างหนี้
คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน
หนังสือยินยอมให้หักเงิน
หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง (2แผ่น)

 

แบบฟอร์มอื่นๆ

 

คำขอมีรหัสประจำตัวระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

 

แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment)

 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

   
   

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

มีผล1พ.ค.63เป็นต้นไป

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf