Website Title
THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LTD.
Website Title
ข้อแนะนำการใช้โทรศัพท์ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ
       

         สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.) ได้นำระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ และระบบตอบรับอัตโนมัติมาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิก ให้ได้รับความสะดวก มากยิ่งขึ้นระบบใหม่นี้สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง


                ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข 0-2104-4343 ท่านต้องใส่หมายเลขสมาชิก
6 หลัก พร้อมรหัสประจำตัว 4 หลัก

ตัวอย่างเช่น
 เลขสมาชิก "000045" รหัสประจำตัว 4 หลัก "1234" (รหัสผ่าน) ด้วยทุกครั้ง

    
วิธีใช้โทรศัพท์ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ
โทรหมายเลข 0-2104-4343 เครื่องจะเข้าสู่ระบบข้อมูลด้านเงินกู้ เงินฝาก และ/หรือเปลี่ยนรหัส
ประจำตัวดังนี้

       "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ค่ะ "
       กด 1 สอบถามเงินกู้คงเหลือและค่าหุ้น
       กด 2 สอบถามการอนุมัติเงินกู้
       กด 3 สอบถามรายการหักเงินประจำเดือน
       กด 4 สอบถามสิทธิ์การกู้เงิน
       กด 5 สอบถามสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้
       กด 6 สอบถามหลักเกณฑ์การกู้เงิน
       กด 7 สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
       กด 8 สอบถามบัญชีเงินฝาก
       กด 9 สอบถามเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
       กด 0 เพื่อโอนสายเข้าระบบตอบรับ
       กด # ถ้าไม่ต้องการใช้บริการ
ตัวอย่างเช่น
       ต้องการสอบถามสิทธิ์การกู้เงิน         :: กด 4 กด 000045 กด 1234 กดเงินเดือน 40000 กด #
       ต้องการสอบถามสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ :: กด 5 กด 000045 กด 1234
       ต้องการสอบถามบัญชีเงินฝาก          :: กด 8 กด 000045 กด 1234

วิธีเปลี่ยนรหัสประจำตัว
โทรหมายเลข 0-2104-4343
 "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ค่ะ"

       กด เครื่องหมาย * * 2 ครั้ง
       กด หมายเลขสมาชิกสหกรณ์ 6 หลัก
       กด รหัสประจำตัวหมายเลขเดิม 4 หลัก
       ใส่รหัสประจำตัวใหม่ที่ต้องการ เลข 4 หลัก
       ถ้าถูกต้องกดเครื่องหมาย #

  วิธีใช้โทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติ
โทรหมายเลข 0-2104-4344
 เครื่องจะเข้าสู่ระบบติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือรับฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้
       "สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด สวัสดีค่ะ "
       กรุณากด หมายเลขภายใน ที่ท่านต้องการติดต่อ หรือ
       กด 2 เพื่อสอบถามการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
       กด 3 การขอรับทุนสาธารณประโยชน์
       กด 4 เพื่อทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์
       กด 5 สอบถามหมายเลขภายใน


โทรหมายเลข 0-2104-4344 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน ดังนี้

 

ผู้จัดการ ต่อ 1101
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ต่อ 1102
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ต่อ 1103
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 1104
แผนกเงินกู้สามัญ ต่อ 1201-1208
แผนกเงินกู้พิเศษ ต่อ 1121,1122
แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต่อ 1301-1305
แผนกการเงิน ต่อ 1171-1173
แผนกเงินฝาก ต่อ 1161,1162
แผนกประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมและการสัมมนา ต่อ 1151,1152,1100 หรือ 0
แผนกสวัสดิการสมาชิก ต่อ 1141,1142
แผนกงบประมาณ ต่อ 1701
แผนกประมวลผล ต่อ 1801-1804
แผนกตรวจสอบ ต่อ 1111,1112
แผนกบัญชี ต่อ 1131-1133
แผนกนิติการ ต่อ 1901,1902
แผนกทะเบียนหุ้น - หนี้ ต่อ 1401-1404
แผนกติดตามและตรวจสอบงานประกันเงินกู้ ต่อ 1405
แผนกธุรการ ต่อ 1501-1505
แผนกเลขานุการ ต่อ 1601-1604
โทรสาร ต่อ 1333


หมายเลขโทรศัพท์สายตรง (ไม่ผ่านระบบอัตโนมัติ)
   

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ปณท จำนวน 4 หมายเลข ได้แก่
0-2831-3682 นายอรรถพร มากศิริ หัวหน้าแผนกธุรการ
0-2831-3827 นางสุรัชนี เอี่ยมลอย แผนกเงินกู้สามัญ
  น.ส.กุลนันท์ พินชัยศรี แผนกการเงิน
0-2831-3828 น.ส.พนิตตา โสหา แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
0-2831-3829 น.ส.ญาณิสา สุวรรณกษาปณ์ หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น
     
หมายเลขโทรศัพท์ภายในของ กสท จำนวน 8 หมายเลข ได้แก่
0-2104-4691 ผจก.สอ.กสท.  
  ผช.ผจก.(อ)  
0-2104-4689 ผช.ผจก(ง)  
0-2104-4690 ผช.ผจก(ส)  
0-2104-4225 น.ส.ญาณิสา สุวรรณกษาปณ์ หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น
0-2104-4244 นางขวัญหทัย แสงเงินอ่อน หัวหน้าแผนกเงินฝาก
0-2104-4621 น.ส.สุคนธรส บุญยัง ร/กหัวหน้าแผนกเงินกู้สามัญ
0-2104-4227 หมายเลขเครื่องโทรสารชั้น 1  
0-2104-4232 บริษัท กรุงไทย แอกซ่าจำกัด  

 

       วิธีการใช้
        สมาชิก ปณท กด 0-2104 ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการติดต่อ
        สมาชิก กสท กด เลข 4 ตัว ได้ทันทีโดยไม่ต้องกด เลขผ่าน

++ เพื่อความรวดเร็วหากท่านต้องการทำรายการในข้อใด ให้กดหมายเลขที่ท่านต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเครื่องอ่านจนจบ++
 
หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการ
ส่วนงาน
ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
สถานที่ตั้ง
SITE MAP
ติดต่อเรา
 
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
3.00 %
ประจำ 24 เดือน
3.25 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 14 ก.ย.61เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ
5.50 %
กู้ฉุกเฉิน
5.75 %