ประกาศ

 

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)

ประกาศเรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

ประกาศเรื่องโครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 (10/1/2563)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้ไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ (10/1/2563)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. และ สสอร. (10/1/2563)

ประกาศเรื่องประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.อายุไม่เกิน55ปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (สส.ขสอ.) (รับสมัคร 1ม.ค.-31ธ.ค.2563)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้เพื่อเหตุจำเป็น พ.ศ.2563(10/1/2563)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้ไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณอายุ (10/1/2563)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. และ สสอร. (10/1/2563)

ประกาศเรื่องประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.อายุไม่เกิน55ปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ขสอ.) (รับสมัคร 1ม.ค.-31ธ.ค.2563)

ตารางผ่อนชำระโครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (26/12/2562)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (20/11/2562)

ประกาศยกเลิกการให้บริการเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (13/12/2562)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (31/10/2562)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและการค้ำประกัน (10/10/2562)

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแบบหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่1ต.ค.2562เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องการทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องประกอบคำขอกู้สำหรับเงินกู้ทุกประเภท(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1ต.ค.2562 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญเพื่อสมัครสมาชิกสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. และ สสอร. (9/8/2562)
ประกาศเรื่องโครงการให้เงินกู้สามัญไม่เกินเงินทุนเรือนหุ้นสำหรับผู้เกษียณ (9/8/2562)

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและสิทธิการค้ำประกันสำหรับสมาชิก ตั้งแต่เลขที่ 057394 เป็นต้นไป (22/3/2562)

ประกาศเรื่องแจ้งเวลางดการให้บริการฝาก-ถอนเงินและบริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มผ่านตู้เอทีเอ็ม(ATM)ธนาคารกรุงไทย

ประกาศเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้กู้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)

ประกาศเรื่องแนบหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องประกอบคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องแต่งตั้งสมาชิกผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำหน่วยงานพ.ศ.2560 (30/11/2560)

ประกาศเรื่องตัวแทนสมาชิก (14/9/2560)

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.2560 เป็นต้นไป)

ประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ (19 ก.ย.59)

ประกาศเรื่องยกเลิกการถอนหุ้นของสมาชิกคืนในระหว่างที่ยังคงสมาชิกภาพ

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2558 (กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนฯ)

ประกาศเรื่องเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ พ.ศ.2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกใหม่ตั้งแต่เลขที่ 53612 เป็นต้นไป (7ก.ค.58)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2557เป็นต้นไป)

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2559

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดาถึงแก่กรรม พ.ศ. 2557

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กรณีผู้กู้ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (22 พ.ย. 2556)

ประกาศเรื่องแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ (2/5/2555)

ประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. (18/4/2554)

 

 

 

   

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf