ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

ระเบียบฯเรื่องยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

ระเบียบสอ.กสท.ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2พ.ศ.2559)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6พ.ศ.2558)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3พ.ศ.2558)

ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2558

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)

ระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560

ระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2560

ระเบียบ สอ.กสท.ว่าด้วยการการสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2560

ระเบียบ สอ.กสท.ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2560

ระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนสมาชิกพ.ศ.2560

ระเบียบฯว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการพ.ศ.2557และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2พ.ศ.2559)

ระเบียบฯว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบฯว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2560

ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไข 2559)

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf