พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับ Update ล่าสุด)

ระเบียบ สอ.กสท. /ข้อบังคับ สอ.กสท.

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 (17/2/2563)
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ
  ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการหนี้ พ.ศ.2562
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) 9/8/2562
 

ระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560

  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3พ.ศ.2558)
  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555)
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  ระเบียบ สอ.กสท. ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2560
  ระเบียบสอ.กสท.ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2พ.ศ.2559)
 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6พ.ศ.2558)

ระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินกู้เพิเศษ
  ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)
 

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556)

  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ ฯ และเลือกตั้งฯ
  ระเบียบฯว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563(13/7/2563)
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2559
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระเบียบฯว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560
ระเบียบ ฯ ว่าด้วยเงินฝาก
  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2558
ระเบียบฯ อื่นๆ
 

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวพ.ศ.2560

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2พ.ศ.2563)

  ระเบียบฯว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิก สอ.กสท. พ.ศ.2563 (7/4/2563 )
  ระเบียบฯว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ.2561
  ระเบียบ สอ.กสท.ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2560
  ระเบียบ สอ.กสท.ว่าด้วยการการสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2560
 

ระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนสมาชิกพ.ศ.2560

  ระเบียบฯว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2560
  ระเบียบฯเรื่องยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559
   
ข้อบังคับ สอ.กสท.
  ข้อบังคับสอ.กสท. (แก้ไข 2559)
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล 8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf