แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก (สำหรับสมาชิก สอ.กสท.)

  คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพิ่มสุข ปี 2563)
  คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ปันผลทวีคูณ)
  คำขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ
  คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

        - ใบฝากเงิน

        - ใบถอนเงิน

  หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าหุ้นและชำระหนี้รายเดือนฯ (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หุ้นพูนทวี )
  คำขอและคำยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
  คำขอใช้บริการถอนหรือโอนเงินฝากโดยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
 

>> วิธีขอใช้บริการถอนหรือโอนเงินฝากโดยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย <<

>> ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย <<

 

 

แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก (สำหรับสหกรณ์อื่น)

 

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากประจำ .pdf

        เอกสารหลักฐานประกอบ

        - หนังสือสำคัญการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

        - รายนามคณะกรรมการพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ

 

 

 

ขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่าน Krungthai Next

   

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ฝากออมทรัพย์ 1.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
  • ปันผลทวีคูณ 2.50%
  • ประจำ12เดือน 2.00%
  • ประจำ24เดือน 2.25%
  • มีผล 8เม.ย.63เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เว็บไซต์สถาบันการเงิน

 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น


Update สถานะการณ์

 


บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด | บมจ.กสท โทรคมนาคม
download โปรแกรม Acrobat Readder สำหรับอ่านเอกสารที่เป็น pdf