ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
28 กุมภาพันธ์ 2564
รายการเอกสารวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการดำเนินการจากการประชุมใหญ่ครั้งก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่่ 8 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาการฝากขายหลักทรัพย์
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องรับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องรับทราบการดำเนินงานขององค์กรที่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)