Website Title
THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LTD.
Website Title
ส่วนงานของ สอ.กสท.

                                                         คำสั่ง  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
                                                                                    ที่ 35 / 2561
                                                       เรื่อง  การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน
                                                                                        --------------------------------------------------------------------------------
            เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพยืการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 55(ก)(2),(4)และข้อ 60 ของข้อบังคับสอ.กสท. พ.ศ.2559 โดยการประชุม คสอ.ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่องการจัดตั้งแผนกติดตามและเร่งรัดหนี้โดยให้จัดทำโครงสร้างและกำหนดการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงยกเลิกคำสั่ง สอ.กสท.ที่ 28/2556 เรื่องการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และคำสั่ง สอ.กสท.ที่ 50/2559 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้จัดการ ลงวันที่ 12 กันยน 2559 ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

            ข้อ 1 การแบ่งส่วนงาน
                        ให้แบ่งส่วนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ดังนี้

                         1. แผนกตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง สังกัดคณะกรรมการดำเนินการ
                                              1.1 งานตรวจสอบควบคุมทุนเรือนหุ้น
                                              1.2 งานตรวจสอบควบคุมเงินกู้
                                              1.3 งานตรวจสอบการจัดทำข้อมูล

                                              1.4 งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

                                              1.5 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฏหมาย ปปง.


                        1.1. ผู้จัดการ  

                        1.2 ฝ่ายอำนวยการ แบ่งออกเป็น 6 แผนก แต่ละแผนกประกอบด้วยงานต่างๆ คือ

                                    1.2.1 แผนกเลขานุการ
                                                1.1.1.1 งานเลขานุการ
                                                1.1.1.2 งานการประชุม

                                                1.1.1.3 งานพิธีการ
                                    1.2.2 แผนกธุรการ
                                                1.2.2.1 งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
                                                1.2.2.2 งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการเจ้าหน้าที่
                                                1.2.2.3 งานสมาชิกและการประชุมใหญ่

                                                1.2.2.4 งานจัดทำงบประมาณ
                                                1.2.2.5 งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
                                                1.2.2.6 งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์
                                    1.2.3 แผนกกฏหมาย
                                                1.2.3.1 งานกฏหมาย
                                                1.2.3.2 งานคดี                                                
                                    1.2.4 แผนกประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและการสัมมนา
                                                1.2.4.1 งานประชาสัมพันธ์                                               
                                                1.2.4.2 งานจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และงานเครือข่ายสหกรณ์ฯ    
                                        
                                                1.2.4.3 งานฝึกอบรมและสัมมนาสมาชิกและเจ้าหน้าที่                               
                                    1.2.5 แผนกสวัสดิการสมาชิก                                
                                                1.2.5.1 งานทุนสาธารณประโยชน์
                                                1.2.5.2 งานส่งเสริมเรียนรู้วิชาชีพของสมาชิก

                                               1.2.5.3 งานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                                    1.2.6 แผนกติดตามและเร่งรัดหนี้                             
                                                1.2.6.1 งานติดตามและเร่งรัดหนี้ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
                                                1.2.6.2 งานประนีประนอมและปรับปรุงโครงสร้างหนี้

                                               1.2.6.3 งานสืบทรัพย์และบังคับคดี


                        1.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี แบ่งออกเป็น 4 แผนก แต่ละแผนกประกอบด้วยงานต่าง ๆ คือ
                                    1.3.1 แผนกการเงิน
                                                1.3.1.1 งานการรับเงิน
                                                1.3.1.2 งานการจ่ายเงิน
                                                1.3.1.3 งานการเงินสถานบันการเงิน

                                                1.3.1.4 งานการลงทุุน
                                    1.3.2 แผนกบัญชี
                                                1.3.2.1 งานบัญชี
                                                1.3.2.2 งานจัดทำรายงานทางบัญชี
                                                1.3.2.3 งานตรวจสอบบัญชีลูกหนี้หน่วยงาน (บัญชีตัวแทน)
                                    1.3.3 แผนกเงินฝาก
                                                1.2.3.1 งานรับและจ่ายเงินฝาก
                                                1.2.3.2 งานควบคุมบัญชีรับ-จ่ายเงินฝาก
                                                1.2.3.3 งานข้อมูลรับ-จ่าย และการระดมทุน
                                    1.3.4 แผนกประมวลผล
                                                1.3.4.1 งานควบคุมดูแลระบบพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
                                                1.3.4.2 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
                                                1.3.4.3 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                1.3.4.4 งานควบคุมฐานข้อมูลระบบงาน
                        1.4 ฝ่ายสินเชื่อ แบ่งออกเป็น 4 แผนก แต่ละแผนกประกอบด้วยงานต่าง ๆ คือ
                                    1.4.1 แผนกเงินกู้สามัญ
                                                1.4.1.1 งานตรวจสอบสัญญาเงินกู้สามัญและหลักประกัน
                                                1.4.1.2 งานป้อนข้อมูลและทำธุรกรรมเงินกู้สามัญ
                                                1.4.1.3 งานอนุมัติเงินกู้สามัญ

                                                1.4.1.4 งานตรวจสอบการประกันเงินกู้
                                    1.4.2 แผนกเงินกู้พิเศษ
                                                1.4.2.1 งานตรวจสอบสัญญาเงินกู้พิเศษและหลักประกัน
                                                1.4.2.2 งานอนุมัติ ป้อนข้อมูลเงินกู้พิเศษ ทำนิติกรรมเกี่ยวกับหลักประกันและธุรกรรมเงินกู้พิเศษ

                                    1.4.2 แผนกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
                                                1.4.2.1 งานตรวจสอบสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและหลักประกัน
                                                1.4.2.2 งานอนุมัติ ป้อนข้อมูลเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

                                    1.4.3 แผนกทะเบียนหุ้น - หนี้
                                                1.4.3.1 งานตรวจสอบและจัดทำข้อมูล
                                                1.4.3.2 งานบอกเลิกสัญญา งานติดตามและเร่งรัดหนี้ ที่ชำระไม่ตรงตามกำหนด
                                                1.4.3.3 งานควบคุมการออกจากสมาชิกและการคืนค่าหุ้น
                            

 

 
 

หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการ
ส่วนงาน
ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
สถานที่ตั้ง
SITE MAP
ติดต่อเรา
 
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
3.00 %
ประจำ 24 เดือน
3.25 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 14 ก.ย.61เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ 5.50 %
กู้ฉุกเฉิน 5.75 %
 

All Right Reserved @ 2013, สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2104-4344 โทรสาร 0-2104-4344 ต่อ 1333