Website Title
THE COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND SAVINGS CO-OPERATIVE LTD.
Website Title


 

รายการย่อแสดงทรัพย์สินสหกรณ์

 

รายการทรัพย์สินและหนี้สินสหกรณ์

ปี 2561

 

    ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

    ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

 

ปี 2560

    ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

    ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

    ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

    ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

    ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

    ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการ
ส่วนงาน
ภาพกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
การใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ
สถานที่ตั้ง
SITE MAP
ติดต่อเรา
 
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝาก  
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %
ประจำ 12 เดือน
3.00 %
ประจำ 24 เดือน
3.25 %
หุ้นพูนทวี 2.50 %
มีผล 14 ก.ย.61เป็นต้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้  
กู้สามัญ
5.75 %
กู้พิเศษ
5.50 %
กู้ฉุกเฉิน
5.75 %